Vesihuolto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että ympäristönsuojelulain haja-asutuksen talousjätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevaa sääntelyä kohtuullistetaan ja selkeytetään eräiltä osin.