Vesitilanne ja vesivarat

Saimaan tulva- ja kuivuusvahinkoarvioiden yhteenveto

Vahinkoyhteenvetoon on koottu arviot tulvista ja kuivuuksista aiheutuvista vahingollisista seurauksista eri sektoreilla Saimaan alueella.

Tuʹlvvriiski vaaldšemplaan da pirrõsčiõlǥtõõzz valmštõõllmõš 2024

Tuʹlvvriiski vaaldšemplaan da pirrõsčiõlǥtõõzz valmštõõllmõš: vuässõõttmõš, teâđtummuš da kuullmõš (Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu, kuulemisasiakirja 2024, kolttasaame)

Tulveriiskâi haldâšemvuávám já pirâsčielgiittâs valmâštâllâm 2024

Tulveriiskâi haldâšemvuávám já pirâsčielgiittâs valmâštâllâm: uásálistem, tieđettem já kuullâm (Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu, kuulemisasiakirja 2024, inarinsaame)

Dulveriskkaid hálddašanplána ja birasčilgehusa válmmaštallan 2024

Dulveriskkaid hálddašanplána ja birasčilgehusa válmmaštallan: oassálastin, dieđiheapmi ja gullan (Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu, kuulemisasiakirja 2024, pohjoissaame)

Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten 2024

Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: deltagande, information och hörande. Remissdokument 2024. I samband med utarbetandet av en plan för hantering av översvämningsrisker görs en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (SMB, 200/2005).

Vesihuolto

Toiminta-alueen hyväksyminen

Päätöksen toiminta-alueesta tekee yleensä kunnanvaltuusto. Toiminta-aluepäätöksen tekee kunnanvaltuusto tai muu kunnan hallintosäännössä määrätty toimielin. Päätös on aina perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Toiminta-aluekartta

Toiminta-alueet tulee esittää kartalla ja rajauksen tulee olla yksiselitteinen. Kartan tulee olla saatavilla yleisessä tietoverkossa.

Lausuntopyynnöt ja kuulemiset

Kiinteistön omistajille ja haltijoille tulee antaa tilaisuus tulla kuulluksi ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista. Lausunnot tulee pyytää valvontaviranomaisilta sekä tarvittaessa myös laitokselta.

Toiminta-alueen vireillepano ja tiedottaminen

Toiminta-alueasian voi laittaa vireille kunta, vesihuoltopalveluita toteuttava toimija tai esimerkiksi ELY-keskus. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa.

Toiminta-alueen valmistelu ja laatiminen

Esityksen toiminta-alueesta tekee yleensä vesihuoltolaitos tai muu vesihuoltopalveluita tuottava toiminnanharjoittaja. Mikäli laitos ei tee esitystä, esityksen voi tehdä myös kunta. Toiminta-alue-esityksen huolellinen laatiminen edellyttää vesihuoltolaitoksen ja kunnan välistä aktiivista yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta. Alkuvaiheessa on tarpeen sopia myös tietojen selvittämis-, kokoamis- ja laatimisvastuista.

Vesien kestävä käyttö

Kalatiestä kohti koko virtavesiympäristön huomioivaa ratkaisua

Tähän kirjallisuuskatsaukseen on koottu ajankohtaista tutkimukseen perustuvaa tietoa luonnonmukaisten ohitusuomien hyödyistä ja haasteista.

Opas viranomaiselle yhteisestä ojitusinvestoinnista

Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n valtiontukijärjestelmään.

Vuodesta 2023 lähtien peruskuivatusta tuetaan yhteisenä ojitusinvestointina, osana maatilan investointitukea, jolla jo tuetaan muita maatalouden rakentamisinvestointeja ja esimerkiksi salaojitusta. Näin peruskuivatuksen tukeminen on investointitukena osana maatalouden rakennetukijärjestelmää.

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa -opas on laadittu yleistajuiseksi koosteeksi ongelmista ja niihin räätälöidyistä luonnonmukaisista ratkaisuista osana kokonaisvaltaista vesienhoitoa. Opas ei sisällä kaikkia olemassa olevia vesienhoidon menetelmiä, vaan se on koottu tietopaketiksi käytännön kokemusten pohjalta.

Vesivastuullisuuden kansallinen edistäminen : Toimintasuunnitelma 2023–2025

Vesivastuullisuuden kansallisen edistämisen toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025 on laadittu osana Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimintasuunnitelmaa.

Vesivastuullinen tuotanto ja kulutus on yksi Suomen vesialan kansainvälisen strategian tavoitteista, ja osana sen toimeenpanoa suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi vuoteen 2030 mennessä.

Tietokortti: Kosteikko

Tietokortti kertoo kosteikon rakentamisesta ja sen vaikutuksista. Kosteikko voidaan rakentaa patoamalla ja tarpeen vaatiessa myös kaivamalla.

Vesien tila ja kunnostus

Stöd för gemensamma dikningsprojekt

Det nationella stödet för grundtorrläggning upphörde vid utgången av 2022. Stödet hör nu till de EU-finansierade jordbruksstöden. Stödet för gemensamma dikningsprojekt ingår i investeringsstödet genom vilket andra byggprojekt inom jordbruket redan stöds.

Tietokortti: Vesienhallinnan hyvät käytännöt suometsissä

Tietokortti vesienhallinnan hyvistä käytännöistä suometsissä. Suometsien vesienhallinta vaatii kivennäismaita enemmän suunnittelua ja investointeja. Toimenpiteillä on merkittävä vaikutus veden pidättämiseen ja vesistökuormitukseen.

Tietokortti: Pidennetty kiertoaika metsätaloudessa

Tietokortti pidennetyn kiertoajan käytöstä ja vaikutuksista metsätaloudessa. Pidennetyllä kiertoajalla tarkoitetaan metsänkasvatustapaa, jossa sovelletaan suosituksia pidempiä kiertoaikoja. Sopivan kiertoajan valintaan vaikuttavat sekä metsätyyppi että metsän sijainti ja terveydentila.

Tietokortti: Oikein ajoitettu metsänhoito

Tietokortti kertoo oikein ajoitettujen metsänhoitotoimien vaikutuksista. Mukana on metsänlannoitus, turvemaiden tuhkalannoitus, kasvatuslannoitus ja muut hoitotyöt.

Tietokortti: Metsätuhojen ennaltaehkäisy

Tietokortti kertoo metsätuhojen ennaltaehkäisystä ja sen vaikutuksista. Metsätuhoja voidaan ennaltaehkäistä sekapuustoa suosimalla, oikein kohdennetuilla metsänhoitotoimilla ja valitsemalla kasvupaikalle soveltuvia puulajeja.