Vesien kestävä käyttö

Kalatiestä kohti koko virtavesiympäristön huomioivaa ratkaisua

Tähän kirjallisuuskatsaukseen on koottu ajankohtaista tutkimukseen perustuvaa tietoa luonnonmukaisten ohitusuomien hyödyistä ja haasteista.

Opas viranomaiselle yhteisestä ojitusinvestoinnista

Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n valtiontukijärjestelmään.

Vuodesta 2023 lähtien peruskuivatusta tuetaan yhteisenä ojitusinvestointina, osana maatilan investointitukea, jolla jo tuetaan muita maatalouden rakentamisinvestointeja ja esimerkiksi salaojitusta. Näin peruskuivatuksen tukeminen on investointitukena osana maatalouden rakennetukijärjestelmää.

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa -opas on laadittu yleistajuiseksi koosteeksi ongelmista ja niihin räätälöidyistä luonnonmukaisista ratkaisuista osana kokonaisvaltaista vesienhoitoa. Opas ei sisällä kaikkia olemassa olevia vesienhoidon menetelmiä, vaan se on koottu tietopaketiksi käytännön kokemusten pohjalta.

Vesivastuullisuuden kansallinen edistäminen : Toimintasuunnitelma 2023–2025

Vesivastuullisuuden kansallisen edistämisen toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025 on laadittu osana Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimintasuunnitelmaa.

Vesivastuullinen tuotanto ja kulutus on yksi Suomen vesialan kansainvälisen strategian tavoitteista, ja osana sen toimeenpanoa suomalaisille yrityksille on asetettu tavoite tulla maailman vesivastuullisimmiksi vuoteen 2030 mennessä.

Tietokortti: Kosteikko

Tietokortti kertoo kosteikon rakentamisesta ja sen vaikutuksista. Kosteikko voidaan rakentaa patoamalla ja tarpeen vaatiessa myös kaivamalla.

Tietokortti: Kevennetty muokkaus ja suorakylvö maataloudessa

Tietokortti kertoo kevennetyn muokkauksen käytöstä ja vaikutuksista maataloudessa. Kevennetyssä muokkauksessa maata muokataan mahdollisimman vähän ja kasvinjätteet mullataan maan pintakerroksiin. Suorakylvössä satokasvi kylvetään suoraan edellisen satokasvin sänkeen ilman muokkausta.

Tietokortti: Eloperäiset maanparannusaineet maataloudessa

Tietokortti kertoo eloperäisten maanparannusaineiston käytöstä ja vaikutuksista viljelyssä. Eloperäiset maanparannusaineet jaetaan ravinnepitoisiin ja niukkaravinteisiin maanparannusaineisiin. Niiden vaikutukset näkyvät vasta useamman vuoden kuluttua, mutta ovat pitkäaikaisia.

Tuki yhteiselle ojitusinvestoinnille

Kansallinen peruskuivatuksen tukimuoto päättyi vuoden 2022 lopussa. Peruskuivatustoiminnan tukeminen kuuluu jatkossa EU-rahoitteisiin maataloustukiin. Yhteisen ojituksen tuki on osa maatilan investointitukia, joilla tuetaan jo muita maatalouden rakentamishankkeita

Vesiruton hyötykäyttö biotaloudessa – järvien riesasta raaka-aineeksi

Tässä julkaisussa on esitelty kenttä- ja laboratoriokokeiden avulla vesiruton hyötykäyttömahdollisuudet sekä kuvattu mahdollista toimintamallia alkaen vesiruton poistamisesta vesistöstä ja päätyen sen hyötykäyttömahdollisuuksiin.

Carbon handprint guide V. 2.0. Applicable for environmental handprint

A handprint refers to the beneficial environmental impacts that organisations can achieve and communicate by offering products and services that reduce the footprints of others.

Suomalaisyrityksistä maailman vesivastuullisimmat. Tiekartta 2019–2030.

Tässä tiekartassa määritetään Suomen vesivastuullisuuden kansallinen tavoitetila 2030 ja luodaan katsaus vesivastuullisuuden taustaan ja nykytilaan.

Läpivirtauslaitosten ravinnekuormituksen vähentäminen

Luonnonvarakeskuksen julkaisemassa raportissa kuvataan mahdollisuuksia pienentää kalankasvatuksen läpivirtauslaitosten aiheuttamaa vesistökuormitusta.

Vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen sisävesille

Luonnonvarakeskuksen julkaisema suunnitelma pyrkii ohjaamaan vesiviljelyn sijoittumista, laitoskokoa ja laitoksissa käytettävää tekniikkaa Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen sisävesillä.

Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje

Ympäristöministeriön vuonna 2020 julkaisemaan ohjeeseen on koottu viranomaisia ja toiminnanharjoittajia tukevaa ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä.

Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma

Suunnitelma kattaa merialueet ja pyrkii tunnistamaan alueita, joilla vesiviljelytuotannon lisääminen ei vaaranna vesien hyvää tilaa tai sen saavuttamista. Suunnitelman tavoite on luoda ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset edellytykset kestävän elinkeinon kehittämiselle.

Patoturvallisuuskansion lomakkeet

Tietokortti sisältää patoturvallisuuskansiossa säilytettävät lomakkeet.

Turun rannikon tulvaryhmän kokous 15.11.2022

Turun rannikkoalueen tulvaryhmä kokoontui 15.11.2022. Kokouksessa käsiteltiin tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteiden toteumaa

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous 17.11.2022

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä kokoontui 17.11.2022. Kokouksessa käsiteltiin tulvariskien hallintasuunnitelman toimenpiteiden toteumaa.

Ojitustoimitushakemus (PDF)

Vesilaissa on määritetty, missä tilanteissa on pidettävä ojitustoimitus. Ojitustoimituksessa vahvistetaan ojitussuunnitelma ja päätetään mm. ojituksen kustannusten jakamisesta hyödynsaajien kesken. Ojitustoimitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Årssammandrag över anmälningar om lagring av gödsel i stack

Den kommunala miljövårdsmyndigheten meddelar årligen närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om inkomna övervakningsanmälningar i anslutning till lagring av gödsel.

Anmälan om lagring av gödsel i stack

För att avvika från minimistorleken för gödselstäder krävs på motsvarande sätt en övervakningsanmälan, en så kallad anmälan om lagring i stack.

Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer

Undantag från förbudet att sprida stallgödsel kan göras under exceptionella förhållanden. Ett undantag förutsätter dock att en anmälan görs.

Vesitalousisännöitsijän opas

Vesitalousisännöitsijän opas on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, mutta myös muille ojitushankkeista tai vesistökunnostushankkeista vastaaville. Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista.

Vesistön alituslomake

Lomakkeella ilmoitetaan hankkeesta, jossa vesistön pohjaan sijoitetaan vesi- tai viemäriputki, sähkö- tai tietoliikennekaapeli tai muu näihin rinnastettava johto. Ilmoitus pitää tehdä vähintään 60 vuorokautta ennen työn alkua.

Tvåstegsdigen i jordbruksmiljö

Tvåstegsdiken är en naturenlig metod för grundtorrlägg-ning som kan användas utöver att torrlägga marken även för att trygga och återställa den morfologiska och biologiska mångfalden i fåran.

Kaksitasouomat maatalousympäristössä

Kaksitasouoma on luonnonmukainen peruskuivatusmenetelmä, jonka avulla voidaan maankuivatuksen lisäksi turvata ja palauttaa uoman rakenteellinen ja biologinen monimuotoisuus.

Aumausilmoitusten vuosiyhteenvetolomake

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa saamistaan lannan varastointiin liittyvistä, nitraattiasetuksen 9 §:n 1 momentin edellyttämistä valvontailmoituksista tällä lomakkeella.

Aumausilmoituslomake

Tällä lomakkeella ilmoitat lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa.

Ilmoituslomake lannan levittämisestä poikkeustilanteissa

Lannan levityksen kieltoajasta voidaan poiketa erityisen poikkeuksellisissa oloissa. Poikkeaminen edellyttää, että poikkeamisesta tehdään niin sanottu lantapoikkeusilmoitus.

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2022

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2021–9/2022

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2018

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2017-9/2018

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2019

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2018-9/2019

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2020

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2019–9/2020

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2021

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2020–9/2021

Peltojen kipsikäsittely fosforikuormituksen hallinnassa – Pilottina Savijoen valuma-alue

Tässä raportissa käsitellään Savijoen kipsipilotin tuloksia vuoteen 2021 asti, kipsin talvilevitystä, laajan kipsikäsittelyn vaikutuksia Saaristomeren tilaan, ja kipsin ja rakennekalkin kustannusvaikuttavuutta.

En handbok för kommunala miljövårdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen

Denna handbok är riktad till de tjänsteinnehavare som ansvarar för miljöskyddet i kommunerna, i syfte att ge handledning i dikningsärenden som hör till dem.

Rättsfall om dikning

Utredningen innehåller information om regleringen av och avgörandepraxis i anslutning till dikning. Syftet med utredningen är att ge kommunala miljövårdsmyndigheter och NTM-centralens vattenexperter information om rättspraxis gällande dikning. Avsikten är inte att erbjuda en täckande sammanställning av lagtolkningsproblem i samband med dikning, utan att behandla vissa tematiska helheter som ofta orsakar tolkningsproblem. Utredningen är inte rättsligt bindande och den ska i första hand förstås som en databas över rådande avgörandepraxis. I samband med alla avgöranden måste bestämmelserna i lagen och fallets individuella särdrag alltid beaktas.

Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia

Selvitys sisältää tietoa ojitukseen liittyvästä sääntelystä ja ratkaisukäytännöstä. Selvityksen tarkoituksena on antaa tietoa ojitusta koskevasta oikeuskäytännöstä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille ja ELY-keskuksen vesiasiantuntijoille. Tarkoitus ei ole tarjota kaikenkattavaa esitystä ojitusta koskevista laintulkintaongelmista, vaan käsitellä tiettyjä, usein tulkintaongelmia aiheuttavia aihekokonaisuuksia. Selvityksellä ei ole oikeudellista sitovuutta ja se tulee ymmärtää lähinnä tietopankkina vallitsevasta ratkaisukäytännöstä. Jokaisessa ratkaisutilanteessa tulee aina ottaa huomioon lain säädökset ja tapauksen yksilölliset piirteet.

Täydennys nro 2

Täydennys nro 2 Suomen, Norjan ja Neuvostotasavaltain Liiton Hallitusten kesken 29.4.1959 tehdyn sopimuksen liitteessä esitettyihin ohjeisiin Inarijärven säännöstelemiseksi Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla

Kaksitasouomat– perustaminen ja hoito

Vinkkejä kaksitasouoman ja tulvatasanteen perustamiseen ja hoitoon. Kirjoittaja Pasi Valkama, SYKE.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta ojitusasioissa

Ohje kertoo, mitä ojitusasioita kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ja missä tilanteessa asian ratkaiseminen vaatii ojitustoimituksen.

Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen

Opas on suunnattu kuntien ympäristönsuojelusta vastaaville viranhaltijoille pyrkimyksenä auttaa heille kuuluvissa ojitusasioissa. Oppaan tarkoitus on antaa tietoa vesilain ojitusta koskevista normeista ja antaa apua laintulkintaan.

Valtion vesitaloushankkeiden toimivuuden tarkastelu

Tässä selvityksessä on muodostettu valtakunnallisesti yhdenmukainen ja kattava kokonaiskuva valtion omistamien ja ylläpitämien hankkeiden ajantasaisuudesta ja kehittämistarpeista. Selvitys toteutettiin SYKEn, ELY-keskusten ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä.

Sura sulfatjordar – vad är det?

Sura sulfatjordar är jordar som blivit mycket sura efter att de har utsatts för luftens syre. Oftast bildas jordarna när grundvattenytan i marken sänks som en följd av till exempel dikning.

En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken

Syftet med denna guide är att sprida ut information om genomförande av röjning på stränder och om de effekter som röjningen medför. Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och projekt för rensning av utfallsdiken samt för medborgare som planerar strandröjning.

Ansökan om dikningsförrättning

I vattenlagen fastställs i vilka situationer en dikningsförrättning ska hållas. Vid dikningsförrättningen fastställs dikningsplanen och fattas beslut om bland annat fördelningen av kostnaderna för dikningen mellan nyttotagarna. Dikningsförrättning söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Vesitalousstrategia 2030

Vesitalousstrategia 2030 on maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitaloustehtävien toiminnan ja talouden sekä tulosohjauksen lähtökohta. Strategia esittelee lyhyesi keskeiset toimintaympäristön muutostekijät sekä vision: puhdasta vettä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Tätä visiota pyritään päämäärien, toiminta-ajatuksen ja toimintatapojen avulla toteuttamaan.

Kallaveden ja Unnukan säännöstelyn kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet

Tässä selvityksessä on arvioitu, kuinka hyvin säännöstelyn alkuperäiset tavoitteet ovat toteutuneet ja minkälaisia vaikutuksia säännöstelyllä on vesiluontoon, kalakantoihin ja virkistyskäyttöön. Selvityksessä on myös arvioitu mahdollisuuksia parantaa säännöstelyä siten, että vesistön eri käyttäjäryhmien tavoitteet toteutuisivat tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin.

Iisalmen reitin ilmastonmuutostarkastelut – säännöstelyjen toimivuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kuormitukseen

Tässä raportissa on tarkasteltu ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja säännöstelyn toimivuutta Iisalmen reitillä.

Ilmastonmuutoksen vaikutus Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen kehittämistarpeeseen

Tässä raportissa on selvitetty erilaisten ilmastoskenaarioiden hydrologisia vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstellyillä järvillä. Lisäksi on selvitetty sopeutumismahdollisuuksia säännöstelykäytäntöjä muuttamalla sekä tarvetta muuttaa säännöstelyn lupaehtoja ilmastonmuutoksen vaikutusten johdosta.

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä

Selvitys Pohjois-Savon säännösteltyjen järvien tilasta ja mahdollisesta säännöstelyjen kehittämistarpeesta.

Koitereen säännöstelyn vaikutukset ja kehittämismahdollisuudet

Raportissa esitellään yhteenveto Koitereen säännöstelyn kehittämishankkeen aikana tehdyistä töistä ja niiden tuloksista.

Metsähallituksen ojitusluvan hakeminen

Lomake metsähallituksen ojitusluvan hakemiseksi ja myöntämiseksi Natura 2000-alueelle. Lataa lomake alla näkyvästä linkistä.

Maastolomake ojasuunnittelijalle

Kunnostusojitusten suunnittelu suojelualueiden läheisyydessä -toimintamallin ohjeistus ojasuunnittelijalle.

Maastolomake ojasuunnittelijalle ja ennallistamisasiantuntijalle

Kunnostusojitusten suunnittelu suojelualueiden läheisyydessä -toimintamallin ohjeistus ojasuunnittelijalle ja ennallistamisasiantuntijalle.

Toimintamalli kunnostusojituksen suunnitteluun

Toimintamalli vesilain ilmoitusmenettelyn mukaisen kunnostusojituksen suunnitteluun veden palauttamiseen soveltuvan kuivuneen suojelusuon valuma-alueella.

Finansiering av grundtorrläggningsprojekt

För att genomföra ett grundtorrläggningsprojekt är det möjligt att ansöka om investeringsstöd för jordbruk för en gemensam dikningsinvestering. Understödet söks elektroniskt från NTM-centralen via Livsmedelsverkets e-tjänst Hyrrä. Projektet som beviljas understöd ska främja miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt.

Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt

I den här handboken finner dikningssammanslutningars ombudsmän information om hur projektet genomförs och hurdana förpliktelser sammanslutningen har.

Kaksitasouoma Evijärven Mansikkapellolla

Videolla esittellään kaksitasouoman rakennetta ja toimintaperiaatteita sekä tutustutaan Mustapäkin kaksitasouomaan Evijärven Mansikkapellolla.

Kaksitasouoma Kruunupyyn Viitavesibäckenillä

Videolla Mats Willner esittelee kaksitasouomaa Kruunupyyn Viitavesibäckenillä.

Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys

Padotus- ja juoksutusselvityksessä tutkittiin olemassa olevia vesistösäännöstelyitä sekä muita vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia vesitaloushankkeita, joilla vesistöalueen tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ja vahingollisia seurauksia voidaan vähentää.

Teuronjoen-Puujoen hydrologiset laskelmat

Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkastella Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueiden järvien säännöstelyä ja niiden kehittämismahdollisuuksia, ottaen huomioon muuttuva ilmasto ja vesistön nykyiset käyttötarpeet.

Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksessä selvitettiin mahdollisuuksia vähentää tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Loimijoen vesistössä.

Kehittämissuositukset Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyille

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisselvityksessä tarkastellaan Kokemäenjoen vesistöalueen keskeisiä säännöstelyjä ja esitetään keinoja vastata paremmin nykyisiin tarpeisiin ja ilmaston muuttumiseen.

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen

Pirkanmaan ympäristökeskuksen johdolla toteutettu Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisselvitys.

Oulujoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelma

Julkaisussa arvioidaan harvinaisten tulvien aiheuttamia vahinkoja Oulujoen vesistössä sekä ehdotetaan vaihtoehtoja tulvantorjunnan ja tulvasuunnittelun kehittämiseen.

Säännöstelyjen kehittämistyön vaikutukset Oulujoen vesistössä – seurannan tulokset vuosina 1999–2009

Selvityksessä tarkastellaan säännöstelyn kehittämissuositusten toteutumista Oulujoen vesistössä ja sitä, ovatko suositukset vaikuttaneet tarkoitetulla tavalla vesistön käyttöön ja vesiluontoon.

Hyvät käytännöt vesistösäännöstelyjä koskevassa päätöksenteossa

Tutkimuksessa selvitettiin 19 vesistösäännöstelijän haastattelulla säännöstelypäätösten suunnittelua ja niihin vaikuttavia tekijöitä erityyppisissä vesistöissä. Lisäksi toteutettiin kirjallisuuskatsaus, jossa etsittiin vesistösäännöstelijöiden riskiasenteisiin ja ajattelun vinoumiin liittyviä tutkimuksia.

Sopeutumistarve ilmastonmuutokseen vesistöjen säännöstelyssä

Tämä on raportti ILMAVA-selvityksestä, jossa arvioitiin valtakunnallisella tasolla, kuinka monessa tapauksessa ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää vesistön säännöstelyluvan tarkistamista.

Tulviin varautuminen rakentamisessa

Oppaaseen on koottu tietoa tulvien esiintymisestä, tulvista aiheutuvista vahingoista sekä yleisesti tulvariskien hallinnasta keskittyen niihin asioihin, joita on tarpeen ottaa huomioon määritettäessä alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia sisävesien ja meren ranta-alueilla.

Tengeliönjoen säännöstelyn kehittäminen

Tengeliönjoen säännöstelyn kehittämisselvityksen yhteenveto ja suositukset. Raportissa on esitetty selvitystyön eri vaiheet ja sen keskeisimmät tulokset sekä annetaan ehdotuksia Tengeliönjoen säännöstelyn parantamiseksi.

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittäminen

Selvitys Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittämiseksi. Raportissa on esitetty selvitystyön eri vaiheet ja sen keskeisimmät tulokset sekä annetaan ehdotuksia säännöstelyn parantamiseksi.

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen

Kemijärven säännöstelyn kehittämisselvityksen yhteenveto ja suositukset. Raportissa on esitetty selvitystyön eri vaiheet ja sen keskeisimmät tulokset sekä annetaan ehdotuksia Kemijärven säännöstelyn parantamiseksi.

Dammsäkerhetsguide

Dammsäkerhetsguiden är avsedd att fungera som hjälpmedel för dammägare och andra som arbetar med dammar. Guiden tar upp bl.a. planeringen och byggandet av dammar, klassificering och  dammsäkerhetsdokumentationen samt riskutredningen och säkerhetsprogrammet för dammen.

Patoturvallisuusopas

Oppaassa käsitellään padon suunnittelua kuten hydrologista mitoitusta ja padon teknisiä turvallisuusvaatimuksia, padon rakentamista ja käyttöönottoa sekä vahingonvaaraselvitystä, padon omistajan turvallisuussuunnitelmaa sekä padon kunnossapitoa, käyttöä, tarkkailua, vuosi- ja määräaikaistarkastuksia.

Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin

Opas tarjoaa suosituksia HaSu-maiden kartoitukseen sekä siihen, miten rakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa hallitaan ja ehkäistään haitallisia vaikutuksia. Oppaan tavoite on yhtenäistää HaSu-maiden tunnistamiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja kriteereitä sekä esittää tapoja koota luotettavaa aineistoa, jotta voidaan valita kuhunkin hankkeeseen soveltuvat riskinhallintakeinot ja haittojen ehkäisykeinot.

Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja riskinarviointi pikamenetelmin

Tunnistus-hankkeessa tuotettu menetelmäohje happamien sulfaattimaiden tunnistamisesta ja riskinarvioinnista pikamenetelmin.

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille

Raportti happamien sulfaattimaiden tunnistamisesta ja erilaisista menetelmistä. Raportti on tuotettu Tunnistus-hankkeessa.

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla

Luonnonvarakeskuksen raportti metsänhoidosta happamilla sulfaattimailla. Raportissa käsitellään happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmiä, metsänhoitotoimia ja metsänhoidon vesiensuojelua. Raportissa annetaan toimintasuositukset kunnostusojituksen suunnitteluun ja toteutukseen happamien sulfaattimaiden esiintymisalueella.

Happamien sulfaattimaiden huomioiminen peruskuivatuksessa

Ohjeessa kerrotaan miten happamat sulfaattimaat otetaan huomioon peruskuivatushankkeissa. Ohjetta voidaan soveltaa maatalouden lisäksi myös muissa kuivatushankkeissa happamilla sulfaattimailla. Ohje on tuotettu VIMLA-hankkeessa.

Mitä ovat happamat sulfaattimaat?

Lyhyt esite happamista sulfaattimaista. Esitteessä kerrotaan happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja annetaan vastauksia yleisiin kysymyksiin. Esite on tuotettu VIMLA-hankkeessa.

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Turun, Raision, Naantalin ja Rauman rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Lapuanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Sulfaattimaiden kaivumassojen kalkitus

Ohjeessa kerrotaan miten kaivumassoja voidaan käsitellä happamien päästöjen vähentämiseksi. Kaivumassoja syntyy esimerkiksi ojien perkaushankkeissa, ruoppaushankkeissa ja muissa kaivuhankkeissa happamilla sulfaattimailla. Ohje on tuotettu VIMLA-hankkeessa.

Luonnonmukainen vesirakentaminen

Luonnonmukaisella vesirakentamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla estetään vesien käytöstä, kuten tulvasuojelusta, maankuivatuksesta ja vesivoiman käytöstä aiheutuvia haittoja vesien tilalle ja monimuotoisuudelle.

Pienvesiopas – pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö

Oppaassa annetaan ohjeita pienvesien tunnistamiseen, esitellään keskeinen pienvesiin liittyvä lainsäädäntö ja tarkastellaan pienvesiin liittyvien toimenpiteiden luvanvaraisuutta. Lisäksi oppaaseen on koottu suosituksia pienvesien nykyistä paremmaksi huomioon ottamiseksi maankäytössä.

Maatalousalueiden virtavesien parantaminen – menetelmiä ja suosituksia

Raportissa kuvataan menetelmiä maatalousalueen virtavesien tilan parantamiseksi. Päämääränä oli parantaa maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukaisesti.

Luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusten peruskorjauksissa ja kunnossapidossa

Oppaassa kerrotaan maatalousalueiden uomien luontoarvoista ja niiden huomioon ottamisesta ojitusprosessissa. Oppaaseen koottua listaa merkittävistä uomien luontoarvoista voidaan käyttää apuna arvioitaessa, onko uoma palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi.

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmät

Tietokortissa kuvataan luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmiä sekä niiden toimintaperiaatteita, mitoitusta ja soveltuvuutta eri tilanteisiin.

Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito

Selvitykseen on koottu keskeistä tietoa maatalousuomien nykyisistä perkauskäytännöistä, uomien luontaisesta toiminnasta ja luonnonmukaisista kunnostusmenetelmistä.

Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin

Oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa rantaraivauksen toteuttamisesta ja raivauksen vaikutuksista. Opas on tarkoitettu erilaisten vesistöhankkeiden ja valtaojien perkaushankkeiden vastuuhenkilöille sekä rantaraivausta suunnitteleville kansalaisille.

Peruskuivatushankkeen rahoitus

Peruskuivatushankkeen toteuttamiseen on mahdollista hakea maatalouden investointitukea yhteiselle ojitusinvestoinnille. Tukea haetaan sähköisesti ELY-keskuksesta Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Tuettavan hankkeen on edistettävä ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa.

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2. päivitetty painos)

Oppaassa on esitetty maankuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät näkökohdat, teknilliset ja ympäristölliset ohjeet sekä laatuvaatimukset. Oppaassa on keskitetty maatalousalueiden kuivatukseen, mutta myös metsäojituksia on käsitelty lyhyesti.

Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen

Oppaasta löytyy ojitusyhteisöjen toimitsijoille tietoa siitä, miten kunnossapito- ja peruskorjaushanke toteutetaan ja mitä velvollisuuksia yhteisöllä on.

Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen

Tutkimuksen tavoitteena on edistää vesialueiden ylitysrakenteisiin liittyvien ympäristöongelmien tunnettavuutta sekä niiden välttämis- ja korjaamiskäytäntöjä. Tarkastelussa keskitytään ensisijaisesti rumpurakenteisiin sekä kaloihin.

Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus

Oppaan tarkoituksena on antaa aukkomitoituksia tekeville henkilöille tietoa laskentaperusteista ja hyväksi koetuista toimintatavoista. Oppaan avulla on mahdollista luoda yhtenäinen käytäntö silta- ja rumpuaukkojen mitoituksessa

Ojitustoimitushakemus (word)

Vesilaissa on määritetty, missä tilanteissa on pidettävä ojitustoimitus. Ojitustoimituksessa vahvistetaan ojitussuunnitelma ja päätetään mm. ojituksen kustannusten jakamisesta hyödynsaajien kesken. Ojitustoimitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Tulvavesien pidättäminen Vantaan-Herajoen valuma-alueella

Veden pidättäminen valuma-alueella on yksi Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä. Tavoitteena tulvavesien pidättämisellä valuma-alueella on vähentää tulvariskejä ja -vahinkoja asutus-, teollisuus ja muilla tulvien suhteen riski- ja vahinkoalttiilla alueilla.

Sammanfattning av planerna för hantering av översvämningsrisker 2022–2027

Raportissa esitetään yhteenveto maa– ja metsätalousministeriön 22.12.2021 mennessä hyväksymistä vesistö– ja meritulvariskien hallintasuunnitelmista. Ruotsinkielinen käännös.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde för åren 2016-2021

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för åren 2016-2021

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde för åren 2016-2021

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Turun rannikkoalueen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 30.09.2021

Tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Turun rannikon tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Tornionjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 7.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Pyhäjoen vesistöalueen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 12.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Loviisan rannikkoalueen tulvaryhmän kokousmuistio 15.09.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kymijoen tulvaryhmän kokousmuistio 15.06.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kymijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kokemäen vesistöalueen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 11.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kokemäen vesistöelueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kemin tulvaryhmän kokouspöytäkirja 29.9.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kemijoen tulvaryhmän kokouspöytäkirja 5.10.2021 

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Kalajoen vesistöalueen tulvaryhmän kokousmuistio 12.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvaryhmän kokousmuistio 22.06.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Miljörapport Åbo kustområde

Miljörapport i anslutning till planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde. I miljörapporten bedöms hur de åtgärder som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker påverkar bland annat regionens befolkning, natur, landskap och användning av naturresurser.

Översvämningsriskkartor med olika återkomstintervaller

Kartor över översvämningsrisker vid översvämningar med olika återkomsttider i anslutning till planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde. I dokumentet ingår kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt deras kartförklaringar.

Ivalojoen vesistöalueen tulvaryhmän kokous 25.8.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Ivalonjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Iijoen vesistöalueen tulvaryhmän kokousmuistio 13.10.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvaryhmän kokous 16.09.2021

Kokouksessa tulvaryhmä hyväksyi ehdotuksen Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022–2027.

Yhteenveto Turun rannikon tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Tornionjoen-Muonionjoen palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Pyhäjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallinnan kuulemispalaute

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Laihianjoen tulvariskikartoitus vuonna 2013

Selvitys Laihianjoen tulvien aiheuttamista riskeistä väestölle, välttämättömille toiminnoille, ympäristölle ja kulttuuriperinnölle.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen merkittäviä tulvariskialueita sisältävien vesistöalueiden palautekooste

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueen merkittäviä tulvariskialueita sisältävien vesistöalueiden palautekooste

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Palauteyhteenveto Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmasta vuosille 2022-2027

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Yhteenveto Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2022-2027 annetusta palautteesta

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Kokemäenjoen tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuuleminen

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelma ympäristöselostus

Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteydessä esitetty ympäristöselostus 2020.

Kemin palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Kemijoen palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2022

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Yhteenveto kuulemispalautteesta

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Ivalojoen palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2022

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Iijoen palautekooste ja vastineet

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2022

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallinnan kuulemispalaute

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Palauteyhteenveto Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman kuulemisesta

Vuosille 2022–2027 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotuksen kuulemisesta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä tulvaryhmän vastineet niihin.

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016–2021

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Turun rannikkoalueen ympäristöselostus

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan liittyvä ympäristöselostus. Ympäristöselostuksessa arvioidaan, miten hallintasuunnitelmassa esitetyt toimet vaikuttavat mm. alueen väestöön, luontoon, maisemaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Turun rannikkoalueen tulvariskikartat eri toistuvuuksilla

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan liittyvät tulvariskikartat tulvan eri toistuvuuksilla. Dokumentti sisältää alueen tulvavaara- ja tulvariskikartat ja niiden selitteet.

Bilagor till plan för hantering av av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde

Bilaga 1–7 i anslutning till planen för hantering av översvämningsriskerna i Lovisa kustområde: Terminologi, Beskrivning av området, Miljörapport, Bedömning av åtgärderna, Utvärderingsmatris för åtgärderna, Informationskällor, Översvämningskartor.

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman liitteet

Loviisan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman liitteet 1–7: Terminologia, Alueen kuvaus, Ympäristöselostus, Toimenpiteiden arviointi, Toimenpiteiden arviointimatriisi, Tietolähteet, Tulvakartat.

Kokemäenjoen ympäristöselostus

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan liittyvä ympäristöselostus. Ympäristöselostuksessa arvioidaan, miten hallintasuunnitelmassa esitetyt toimet vaikuttavat mm. alueen väestöön, luontoon, maisemaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Kokemäenjoen vesistöalueen kuvaus

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan liittyvä aluekuvaus. Aluekuvaus sisältää kuvaukset vesistöalueen luonnonoloista, hydrologiasta, maankäytöstä, säännöstelystä ja patorakenteista sekä vesistössä aiemmin suoritetuista tulvariskien hallintatoimista.

Tulvariskikartat Porissa ja Huittisissa eritoistuvuuksilla

Porin ja Huittisten alueiden tulvariskikartat tulvan eri toistuvuuksilla. Dokumentti sisältää alueen tulvavaara- ja tulvariskikartat ja niiden selitteet.

Ehdotus Kalajoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Ehdotus Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Bilagor till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde

Bilaga 1–7 i anslutning till planen för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde: Terminologi, Beskrivning av området, Miljörapport, Bedömning av åtgärderna, Utvärderingsmatris för åtgärderna, Informationskällor, Översvämningskartor.

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman liitteet

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelman liitteet 1–7: Terminologia, Alueen kuvaus, Ympäristöselostus, Toimenpiteiden arviointi, Toimenpiteiden arviointimatriisi, Tietolähteet, Tulvakartat.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappfjärds ås avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Toby-Laihela ås avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lappo ås avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Kustområdet i Åbo för åren 2020-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Lovisa för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Helsingfors-Esbo för åren 2022-2027

I planen för hantering av översvämningsrisker presenteras målen för hanteringen av översvämningsriskerna samt vilka åtgärder som vidtas för att försöka nå målen.

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Yhteenveto tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosille 2022–2027

Raportissa esitetään yhteenveto maa ja metsätalousministeriön 22.12.2021 mennessä hyväksymistä vesistö ja meritulvariskien hallintasuunnitelmista.

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027 

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Loviisan rannikkoalueen hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kemin rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027 

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Ivalojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027 

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Kyrönjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Laihianjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022–2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. 

Lapuan vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027

Tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitetään tulvariskien hallinnan tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan.