Vesien kestävä käyttö

Patoturvallisuuskansion lomakkeet

Tietokortti sisältää patoturvallisuuskansiossa säilytettävät lomakkeet.

Ojitustoimitushakemus (PDF)

Vesilaissa on määritetty, missä tilanteissa on pidettävä ojitustoimitus. Ojitustoimituksessa vahvistetaan ojitussuunnitelma ja päätetään mm. ojituksen kustannusten jakamisesta hyödynsaajien kesken. Ojitustoimitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Anmälan om lagring av gödsel i stack

För att avvika från minimistorleken för gödselstäder krävs på motsvarande sätt en övervakningsanmälan, en så kallad anmälan om lagring i stack.

Anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer

Undantag från förbudet att sprida stallgödsel kan göras under exceptionella förhållanden. Ett undantag förutsätter dock att en anmälan görs.

Vesistön alituslomake

Lomakkeella ilmoitetaan hankkeesta, jossa vesistön pohjaan sijoitetaan vesi- tai viemäriputki, sähkö- tai tietoliikennekaapeli tai muu näihin rinnastettava johto. Ilmoitus pitää tehdä vähintään 60 vuorokautta ennen työn alkua.

Aumausilmoitusten vuosiyhteenvetolomake

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tulee vuosittain ilmoittaa saamistaan lannan varastointiin liittyvistä, nitraattiasetuksen 9 §:n 1 momentin edellyttämistä valvontailmoituksista tällä lomakkeella.

Aumausilmoituslomake

Tällä lomakkeella ilmoitat lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa.

Ilmoituslomake lannan levittämisestä poikkeustilanteissa

Lannan levityksen kieltoajasta voidaan poiketa erityisen poikkeuksellisissa oloissa. Poikkeaminen edellyttää, että poikkeamisesta tehdään niin sanottu lantapoikkeusilmoitus.

Ansökan om dikningsförrättning

I vattenlagen fastställs i vilka situationer en dikningsförrättning ska hållas. Vid dikningsförrättningen fastställs dikningsplanen och fattas beslut om bland annat fördelningen av kostnaderna för dikningen mellan nyttotagarna. Dikningsförrättning söks hos närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Metsähallituksen ojitusluvan hakeminen

Lomake metsähallituksen ojitusluvan hakemiseksi ja myöntämiseksi Natura 2000-alueelle. Lataa lomake alla näkyvästä linkistä.

Maastolomake ojasuunnittelijalle

Kunnostusojitusten suunnittelu suojelualueiden läheisyydessä -toimintamallin ohjeistus ojasuunnittelijalle.

Maastolomake ojasuunnittelijalle ja ennallistamisasiantuntijalle

Kunnostusojitusten suunnittelu suojelualueiden läheisyydessä -toimintamallin ohjeistus ojasuunnittelijalle ja ennallistamisasiantuntijalle.

Ojitustoimitushakemus (word)

Vesilaissa on määritetty, missä tilanteissa on pidettävä ojitustoimitus. Ojitustoimituksessa vahvistetaan ojitussuunnitelma ja päätetään mm. ojituksen kustannusten jakamisesta hyödynsaajien kesken. Ojitustoimitusta haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).