Vesien kestävä käyttö

Opas viranomaiselle yhteisestä ojitusinvestoinnista

Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n valtiontukijärjestelmään.

Vuodesta 2023 lähtien peruskuivatusta tuetaan yhteisenä ojitusinvestointina, osana maatilan investointitukea, jolla jo tuetaan muita maatalouden rakentamisinvestointeja ja esimerkiksi salaojitusta. Näin peruskuivatuksen tukeminen on investointitukena osana maatalouden rakennetukijärjestelmää.

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa

Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa -opas on laadittu yleistajuiseksi koosteeksi ongelmista ja niihin räätälöidyistä luonnonmukaisista ratkaisuista osana kokonaisvaltaista vesienhoitoa. Opas ei sisällä kaikkia olemassa olevia vesienhoidon menetelmiä, vaan se on koottu tietopaketiksi käytännön kokemusten pohjalta.

Carbon handprint guide V. 2.0. Applicable for environmental handprint

A handprint refers to the beneficial environmental impacts that organisations can achieve and communicate by offering products and services that reduce the footprints of others.

Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje

Ympäristöministeriön vuonna 2020 julkaisemaan ohjeeseen on koottu viranomaisia ja toiminnanharjoittajia tukevaa ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä.

Årssammandrag över anmälningar om lagring av gödsel i stack

Den kommunala miljövårdsmyndigheten meddelar årligen närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om inkomna övervakningsanmälningar i anslutning till lagring av gödsel.

Vesitalousisännöitsijän opas

Vesitalousisännöitsijän opas on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, mutta myös muille ojitushankkeista tai vesistökunnostushankkeista vastaaville. Opas on konkreettinen ohjeisto, jossa kerrotaan muun muassa ojitusyhteisöstä ja sen hallinnosta, annetaan katsaus ojitukseen ja maankuivatuksen oikeudellisiin näkökohtiin sekä perustietoa ojituksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja avustusmahdollisuuksista.

Tvåstegsdigen i jordbruksmiljö

Tvåstegsdiken är en naturenlig metod för grundtorrlägg-ning som kan användas utöver att torrlägga marken även för att trygga och återställa den morfologiska och biologiska mångfalden i fåran.

Kaksitasouomat maatalousympäristössä

Kaksitasouoma on luonnonmukainen peruskuivatusmenetelmä, jonka avulla voidaan maankuivatuksen lisäksi turvata ja palauttaa uoman rakenteellinen ja biologinen monimuotoisuus.

En handbok för kommunala miljövårdmyndigheter om avgörande av dikningsärenden enligt vattenlagen

Denna handbok är riktad till de tjänsteinnehavare som ansvarar för miljöskyddet i kommunerna, i syfte att ge handledning i dikningsärenden som hör till dem.

Kaksitasouomat– perustaminen ja hoito

Vinkkejä kaksitasouoman ja tulvatasanteen perustamiseen ja hoitoon. Kirjoittaja Pasi Valkama, SYKE.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivalta ojitusasioissa

Ohje kertoo, mitä ojitusasioita kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ja missä tilanteessa asian ratkaiseminen vaatii ojitustoimituksen.

Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen

Opas on suunnattu kuntien ympäristönsuojelusta vastaaville viranhaltijoille pyrkimyksenä auttaa heille kuuluvissa ojitusasioissa. Oppaan tarkoitus on antaa tietoa vesilain ojitusta koskevista normeista ja antaa apua laintulkintaan.

Sura sulfatjordar – vad är det?

Sura sulfatjordar är jordar som blivit mycket sura efter att de har utsatts för luftens syre. Oftast bildas jordarna när grundvattenytan i marken sänks som en följd av till exempel dikning.

En guide om strandröjning inom vattendragsprojekt och vid rensning av utfallsdiken

Syftet med denna guide är att sprida ut information om genomförande av röjning på stränder och om de effekter som röjningen medför. Guiden är avsedd för ansvarspersoner i olika slags vattendragsprojekt och projekt för rensning av utfallsdiken samt för medborgare som planerar strandröjning.

Toimintamalli kunnostusojituksen suunnitteluun

Toimintamalli vesilain ilmoitusmenettelyn mukaisen kunnostusojituksen suunnitteluun veden palauttamiseen soveltuvan kuivuneen suojelusuon valuma-alueella.

Genomförande av underhålls- och grundförbättringsprojekt

I den här handboken finner dikningssammanslutningars ombudsmän information om hur projektet genomförs och hurdana förpliktelser sammanslutningen har.

Tulviin varautuminen rakentamisessa

Oppaaseen on koottu tietoa tulvien esiintymisestä, tulvista aiheutuvista vahingoista sekä yleisesti tulvariskien hallinnasta keskittyen niihin asioihin, joita on tarpeen ottaa huomioon määritettäessä alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia sisävesien ja meren ranta-alueilla.

Dammsäkerhetsguide

Dammsäkerhetsguiden är avsedd att fungera som hjälpmedel för dammägare och andra som arbetar med dammar. Guiden tar upp bl.a. planeringen och byggandet av dammar, klassificering och  dammsäkerhetsdokumentationen samt riskutredningen och säkerhetsprogrammet för dammen.

Patoturvallisuusopas

Oppaassa käsitellään padon suunnittelua kuten hydrologista mitoitusta ja padon teknisiä turvallisuusvaatimuksia, padon rakentamista ja käyttöönottoa sekä vahingonvaaraselvitystä, padon omistajan turvallisuussuunnitelmaa sekä padon kunnossapitoa, käyttöä, tarkkailua, vuosi- ja määräaikaistarkastuksia.

Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas rakennushankkeisiin

Opas tarjoaa suosituksia HaSu-maiden kartoitukseen sekä siihen, miten rakentamisessa ja maankäytön suunnittelussa hallitaan ja ehkäistään haitallisia vaikutuksia. Oppaan tavoite on yhtenäistää HaSu-maiden tunnistamiseen käytettäviä tutkimusmenetelmiä ja kriteereitä sekä esittää tapoja koota luotettavaa aineistoa, jotta voidaan valita kuhunkin hankkeeseen soveltuvat riskinhallintakeinot ja haittojen ehkäisykeinot.

Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja riskinarviointi pikamenetelmin

Tunnistus-hankkeessa tuotettu menetelmäohje happamien sulfaattimaiden tunnistamisesta ja riskinarvioinnista pikamenetelmin.

Metsänhoito happamilla sulfaattimailla

Luonnonvarakeskuksen raportti metsänhoidosta happamilla sulfaattimailla. Raportissa käsitellään happamien sulfaattimaiden kartoitusmenetelmiä, metsänhoitotoimia ja metsänhoidon vesiensuojelua. Raportissa annetaan toimintasuositukset kunnostusojituksen suunnitteluun ja toteutukseen happamien sulfaattimaiden esiintymisalueella.

Happamien sulfaattimaiden huomioiminen peruskuivatuksessa

Ohjeessa kerrotaan miten happamat sulfaattimaat otetaan huomioon peruskuivatushankkeissa. Ohjetta voidaan soveltaa maatalouden lisäksi myös muissa kuivatushankkeissa happamilla sulfaattimailla. Ohje on tuotettu VIMLA-hankkeessa.

Mitä ovat happamat sulfaattimaat?

Lyhyt esite happamista sulfaattimaista. Esitteessä kerrotaan happamien sulfaattimaiden esiintymisestä ja annetaan vastauksia yleisiin kysymyksiin. Esite on tuotettu VIMLA-hankkeessa.

Sulfaattimaiden kaivumassojen kalkitus

Ohjeessa kerrotaan miten kaivumassoja voidaan käsitellä happamien päästöjen vähentämiseksi. Kaivumassoja syntyy esimerkiksi ojien perkaushankkeissa, ruoppaushankkeissa ja muissa kaivuhankkeissa happamilla sulfaattimailla. Ohje on tuotettu VIMLA-hankkeessa.

Pienvesiopas – pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö

Oppaassa annetaan ohjeita pienvesien tunnistamiseen, esitellään keskeinen pienvesiin liittyvä lainsäädäntö ja tarkastellaan pienvesiin liittyvien toimenpiteiden luvanvaraisuutta. Lisäksi oppaaseen on koottu suosituksia pienvesien nykyistä paremmaksi huomioon ottamiseksi maankäytössä.

Maatalousalueiden virtavesien parantaminen – menetelmiä ja suosituksia

Raportissa kuvataan menetelmiä maatalousalueen virtavesien tilan parantamiseksi. Päämääränä oli parantaa maatalouden kuivatustoiminnan heikentämien virtavesien ekologista tilaa kansallisen Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian tavoitteiden mukaisesti.

Luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusten peruskorjauksissa ja kunnossapidossa

Oppaassa kerrotaan maatalousalueiden uomien luontoarvoista ja niiden huomioon ottamisesta ojitusprosessissa. Oppaaseen koottua listaa merkittävistä uomien luontoarvoista voidaan käyttää apuna arvioitaessa, onko uoma palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi.

Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin

Oppaan tarkoituksena on jakaa tietoa rantaraivauksen toteuttamisesta ja raivauksen vaikutuksista. Opas on tarkoitettu erilaisten vesistöhankkeiden ja valtaojien perkaushankkeiden vastuuhenkilöille sekä rantaraivausta suunnitteleville kansalaisille.

Maankuivatuksen ja kastelun suunnittelu (2. päivitetty painos)

Oppaassa on esitetty maankuivatuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät näkökohdat, teknilliset ja ympäristölliset ohjeet sekä laatuvaatimukset. Oppaassa on keskitetty maatalousalueiden kuivatukseen, mutta myös metsäojituksia on käsitelty lyhyesti.

Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen

Oppaasta löytyy ojitusyhteisöjen toimitsijoille tietoa siitä, miten kunnossapito- ja peruskorjaushanke toteutetaan ja mitä velvollisuuksia yhteisöllä on.

Silta- ja rumpurakenteiden aukkomitoitus

Oppaan tarkoituksena on antaa aukkomitoituksia tekeville henkilöille tietoa laskentaperusteista ja hyväksi koetuista toimintatavoista. Oppaan avulla on mahdollista luoda yhtenäinen käytäntö silta- ja rumpuaukkojen mitoituksessa