Vesien kestävä käyttö

Vesiruton hyötykäyttö biotaloudessa – järvien riesasta raaka-aineeksi

Tässä julkaisussa on esitelty kenttä- ja laboratoriokokeiden avulla vesiruton hyötykäyttömahdollisuudet sekä kuvattu mahdollista toimintamallia alkaen vesiruton poistamisesta vesistöstä ja päätyen sen hyötykäyttömahdollisuuksiin.

Suomalaisyrityksistä maailman vesivastuullisimmat. Tiekartta 2019–2030.

Tässä tiekartassa määritetään Suomen vesivastuullisuuden kansallinen tavoitetila 2030 ja luodaan katsaus vesivastuullisuuden taustaan ja nykytilaan.

Läpivirtauslaitosten ravinnekuormituksen vähentäminen

Luonnonvarakeskuksen julkaisemassa raportissa kuvataan mahdollisuuksia pienentää kalankasvatuksen läpivirtauslaitosten aiheuttamaa vesistökuormitusta.

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2022

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2021–9/2022

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2018

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2017-9/2018

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2019

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2018-9/2019

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2020

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2019–9/2020

Pirkanmaan säännöstelykatsaus 2021

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositusten toteutuminen 10/2020–9/2021

Peltojen kipsikäsittely fosforikuormituksen hallinnassa – Pilottina Savijoen valuma-alue

Tässä raportissa käsitellään Savijoen kipsipilotin tuloksia vuoteen 2021 asti, kipsin talvilevitystä, laajan kipsikäsittelyn vaikutuksia Saaristomeren tilaan, ja kipsin ja rakennekalkin kustannusvaikuttavuutta.

Rättsfall om dikning

Utredningen innehåller information om regleringen av och avgörandepraxis i anslutning till dikning. Syftet med utredningen är att ge kommunala miljövårdsmyndigheter och NTM-centralens vattenexperter information om rättspraxis gällande dikning. Avsikten är inte att erbjuda en täckande sammanställning av lagtolkningsproblem i samband med dikning, utan att behandla vissa tematiska helheter som ofta orsakar tolkningsproblem. Utredningen är inte rättsligt bindande och den ska i första hand förstås som en databas över rådande avgörandepraxis. I samband med alla avgöranden måste bestämmelserna i lagen och fallets individuella särdrag alltid beaktas.

Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia

Selvitys sisältää tietoa ojitukseen liittyvästä sääntelystä ja ratkaisukäytännöstä. Selvityksen tarkoituksena on antaa tietoa ojitusta koskevasta oikeuskäytännöstä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille ja ELY-keskuksen vesiasiantuntijoille. Tarkoitus ei ole tarjota kaikenkattavaa esitystä ojitusta koskevista laintulkintaongelmista, vaan käsitellä tiettyjä, usein tulkintaongelmia aiheuttavia aihekokonaisuuksia. Selvityksellä ei ole oikeudellista sitovuutta ja se tulee ymmärtää lähinnä tietopankkina vallitsevasta ratkaisukäytännöstä. Jokaisessa ratkaisutilanteessa tulee aina ottaa huomioon lain säädökset ja tapauksen yksilölliset piirteet.

Valtion vesitaloushankkeiden toimivuuden tarkastelu

Tässä selvityksessä on muodostettu valtakunnallisesti yhdenmukainen ja kattava kokonaiskuva valtion omistamien ja ylläpitämien hankkeiden ajantasaisuudesta ja kehittämistarpeista. Selvitys toteutettiin SYKEn, ELY-keskusten ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä.

Kallaveden ja Unnukan säännöstelyn kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet

Tässä selvityksessä on arvioitu, kuinka hyvin säännöstelyn alkuperäiset tavoitteet ovat toteutuneet ja minkälaisia vaikutuksia säännöstelyllä on vesiluontoon, kalakantoihin ja virkistyskäyttöön. Selvityksessä on myös arvioitu mahdollisuuksia parantaa säännöstelyä siten, että vesistön eri käyttäjäryhmien tavoitteet toteutuisivat tulevaisuudessa mahdollisimman hyvin.

Iisalmen reitin ilmastonmuutostarkastelut – säännöstelyjen toimivuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kuormitukseen

Tässä raportissa on tarkasteltu ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja säännöstelyn toimivuutta Iisalmen reitillä.

Ilmastonmuutoksen vaikutus Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen kehittämistarpeeseen

Tässä raportissa on selvitetty erilaisten ilmastoskenaarioiden hydrologisia vaikutuksia Nilsiän reitin säännöstellyillä järvillä. Lisäksi on selvitetty sopeutumismahdollisuuksia säännöstelykäytäntöjä muuttamalla sekä tarvetta muuttaa säännöstelyn lupaehtoja ilmastonmuutoksen vaikutusten johdosta.

Selvitys Pohjois-Savon säännöstellyistä järvistä

Selvitys Pohjois-Savon säännösteltyjen järvien tilasta ja mahdollisesta säännöstelyjen kehittämistarpeesta.

Koitereen säännöstelyn vaikutukset ja kehittämismahdollisuudet

Raportissa esitellään yhteenveto Koitereen säännöstelyn kehittämishankkeen aikana tehdyistä töistä ja niiden tuloksista.

Kokemäenjoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys

Padotus- ja juoksutusselvityksessä tutkittiin olemassa olevia vesistösäännöstelyitä sekä muita vedenkorkeuksiin ja virtaamiin vaikuttavia vesitaloushankkeita, joilla vesistöalueen tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia ja vahingollisia seurauksia voidaan vähentää.

Teuronjoen-Puujoen hydrologiset laskelmat

Tämän selvityksen tarkoituksena on tarkastella Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueiden järvien säännöstelyä ja niiden kehittämismahdollisuuksia, ottaen huomioon muuttuva ilmasto ja vesistön nykyiset käyttötarpeet.

Loimijoen vesistöalueen padotus- ja juoksutusselvitys

Loimijoen padotus- ja juoksutusselvityksessä selvitettiin mahdollisuuksia vähentää tulvasta tai kuivuudesta aiheutuvia haitallisia vaikutuksia Loimijoen vesistössä.

Kehittämissuositukset Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyille

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisselvityksessä tarkastellaan Kokemäenjoen vesistöalueen keskeisiä säännöstelyjä ja esitetään keinoja vastata paremmin nykyisiin tarpeisiin ja ilmaston muuttumiseen.

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen

Pirkanmaan ympäristökeskuksen johdolla toteutettu Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämisselvitys.

Säännöstelyjen kehittämistyön vaikutukset Oulujoen vesistössä – seurannan tulokset vuosina 1999–2009

Selvityksessä tarkastellaan säännöstelyn kehittämissuositusten toteutumista Oulujoen vesistössä ja sitä, ovatko suositukset vaikuttaneet tarkoitetulla tavalla vesistön käyttöön ja vesiluontoon.

Hyvät käytännöt vesistösäännöstelyjä koskevassa päätöksenteossa

Tutkimuksessa selvitettiin 19 vesistösäännöstelijän haastattelulla säännöstelypäätösten suunnittelua ja niihin vaikuttavia tekijöitä erityyppisissä vesistöissä. Lisäksi toteutettiin kirjallisuuskatsaus, jossa etsittiin vesistösäännöstelijöiden riskiasenteisiin ja ajattelun vinoumiin liittyviä tutkimuksia.

Sopeutumistarve ilmastonmuutokseen vesistöjen säännöstelyssä

Tämä on raportti ILMAVA-selvityksestä, jossa arvioitiin valtakunnallisella tasolla, kuinka monessa tapauksessa ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää vesistön säännöstelyluvan tarkistamista.

Tengeliönjoen säännöstelyn kehittäminen

Tengeliönjoen säännöstelyn kehittämisselvityksen yhteenveto ja suositukset. Raportissa on esitetty selvitystyön eri vaiheet ja sen keskeisimmät tulokset sekä annetaan ehdotuksia Tengeliönjoen säännöstelyn parantamiseksi.

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittäminen

Selvitys Lokan ja Porttipahdan tekojärvien säännöstelyn kehittämiseksi. Raportissa on esitetty selvitystyön eri vaiheet ja sen keskeisimmät tulokset sekä annetaan ehdotuksia säännöstelyn parantamiseksi.

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen

Kemijärven säännöstelyn kehittämisselvityksen yhteenveto ja suositukset. Raportissa on esitetty selvitystyön eri vaiheet ja sen keskeisimmät tulokset sekä annetaan ehdotuksia Kemijärven säännöstelyn parantamiseksi.

Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille

Raportti happamien sulfaattimaiden tunnistamisesta ja erilaisista menetelmistä. Raportti on tuotettu Tunnistus-hankkeessa.

Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito

Selvitykseen on koottu keskeistä tietoa maatalousuomien nykyisistä perkauskäytännöistä, uomien luontaisesta toiminnasta ja luonnonmukaisista kunnostusmenetelmistä.

Rumpurakenteiden ympäristöongelmat, niiden ehkäisy ja korjaaminen

Tutkimuksen tavoitteena on edistää vesialueiden ylitysrakenteisiin liittyvien ympäristöongelmien tunnettavuutta sekä niiden välttämis- ja korjaamiskäytäntöjä. Tarkastelussa keskitytään ensisijaisesti rumpurakenteisiin sekä kaloihin.

Tulvavesien pidättäminen Vantaan-Herajoen valuma-alueella

Veden pidättäminen valuma-alueella on yksi Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä. Tavoitteena tulvavesien pidättämisellä valuma-alueella on vähentää tulvariskejä ja -vahinkoja asutus-, teollisuus ja muilla tulvien suhteen riski- ja vahinkoalttiilla alueilla.

Miljörapport Åbo kustområde

Miljörapport i anslutning till planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde. I miljörapporten bedöms hur de åtgärder som presenteras i planen för hantering av översvämningsrisker påverkar bland annat regionens befolkning, natur, landskap och användning av naturresurser.

Översvämningsriskkartor med olika återkomstintervaller

Kartor över översvämningsrisker vid översvämningar med olika återkomsttider i anslutning till planen för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde. I dokumentet ingår kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt deras kartförklaringar.

Laihianjoen tulvariskikartoitus vuonna 2013

Selvitys Laihianjoen tulvien aiheuttamista riskeistä väestölle, välttämättömille toiminnoille, ympäristölle ja kulttuuriperinnölle.

Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelma ympäristöselostus

Pyhäjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteydessä esitetty ympäristöselostus 2020.

Turun rannikkoalueen ympäristöselostus

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan liittyvä ympäristöselostus. Ympäristöselostuksessa arvioidaan, miten hallintasuunnitelmassa esitetyt toimet vaikuttavat mm. alueen väestöön, luontoon, maisemaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Turun rannikkoalueen tulvariskikartat eri toistuvuuksilla

Turun rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan liittyvät tulvariskikartat tulvan eri toistuvuuksilla. Dokumentti sisältää alueen tulvavaara- ja tulvariskikartat ja niiden selitteet.

Kokemäenjoen ympäristöselostus

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan liittyvä ympäristöselostus. Ympäristöselostuksessa arvioidaan, miten hallintasuunnitelmassa esitetyt toimet vaikuttavat mm. alueen väestöön, luontoon, maisemaan ja luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Kokemäenjoen vesistöalueen kuvaus

Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan liittyvä aluekuvaus. Aluekuvaus sisältää kuvaukset vesistöalueen luonnonoloista, hydrologiasta, maankäytöstä, säännöstelystä ja patorakenteista sekä vesistössä aiemmin suoritetuista tulvariskien hallintatoimista.

Tulvariskikartat Porissa ja Huittisissa eritoistuvuuksilla

Porin ja Huittisten alueiden tulvariskikartat tulvan eri toistuvuuksilla. Dokumentti sisältää alueen tulvavaara- ja tulvariskikartat ja niiden selitteet.