Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Biolan Trio pienpuhdistamo

Biolan Trio on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta Biolan Trio-puhdistamo soveltuu 1-6 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn. Tuoteperheeseen kuuluu myös Biolan Kaivopuhdistamo, joka on vastaavalla tekniikalla toimiva saneerauspuhdistamo.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biolan Trio on jaksoittain toimiva aktiivilietepuhdistamo, joka koostuu kolmesta muovisäiliöstä. Puhdistusprosesseihin kuuluu jätevesien esiselkeytys (1. säiliö), ilmastus ja väliselkeytys (2. säiliö) sekä kemiallinen fosforin saostus ja jälkiselkeytys (3. säiliö). Jätevesi siirtyy painovoimaisesti osasta toiseen. Puhdistamon 1. säiliö toimii myös lietevarastona, johon pumpataan 3. säiliön pohjalle kertynyttä lietettä. Ylijäämälietettä poistetaan ajoittain tyhjentämällä järjestelmän 1. ja 3. kaivo kokonaan, 2. kaivo jätetään puolilleen.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Havainnekuva Biolan Trio puhdistamosta
Biolan Trio ©Biolan Oy

Tuoteperheen puhdistamot

 • Biolan Trio: mitoitusvirtaama 750 l/vrk, 1-6 hlöä
 • Biolan Kaivopuhdistamo: Trion tekniikka olemassa oleviin betonisiin saostuskaivoihin asennettuna

Puhdistamon rakenne ja asennus

Voidaan asentaa maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • BiolanTrion mitat (LxSxK) on 3754x1200x2327 mm. Puhdistamon pudotuskorkeus on 170mm.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkönkulutus on n. 420 kWh/a.
 • Saostuskemikaalina käytetään valmiina ostettavaa alumiinipohjaista Biolan Saostuskemikaalia. Saostuskemikaalia kuluu noin 300 ml jätevesikuutiota kohden. Annostelu tapahtuu suoraan kemikaalikanisterista.
 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee erillisessä laitekotelossa.
 • Lämpöeristyksen tarve on ratkaistava suunnittelun yhteydessä.
 • Ankkurointitarvikkeet tulevat puhdistamon mukana.
 • Jätevesiä ei tarvitse käsitellä saostuskaivossa tai –säiliössä ennen puhdistamoon johtamista.
 • Puhdistamopakettiin kuuluu erillinen näytteenottokaivo.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia kemikaalikanisterin vaihtamisesta. Laitteiston merkkivalo muistuttaa kemikaalikanisterin vaihdon tarpeesta.
 • Lietettä tulee poistaa kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen ja kolmas kaivo tyhjennetään kokonaan, toinen kaivo jätetään puolilleen.
 • Puhdistamoon kuuluu merkkivalolla varustettu muistutus ja hälytysjärjestelmä. Ohjauskeskus antaa vikailmoituksen saostuskemikaalin vähäisyydestä ja pumpun häiriötilanteista sekä muistuttaa lietetyhjennyksestä ja ilmapumpun huoltotarpeesta.
 • Puhdistamolle on saatavilla huoltosopimus yhteistyökumppaneiden kautta.

CE-merkintä

Biolan Trio on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli Biolan Trio puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 750 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 240 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 300 g BOD7/vrk)
Orgaaninen aine BOD7: 97 %

Orgaaninen aine COD: 94 %

Kiintoaine: 95 %

Kokonaisfosfori: 96 %

Kokonaistyppi: 45 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 1,2 kWh/vrk.

Liitteen B mukainen testaus: Suomen ympäristökeskus 2013
Liitteiden A ja C mukainen testaus: VTT 2012

Puhdistamon toimivuus

Biolan Trio puhdistamon toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Biolan Trio pienpuhdistamo, Masku

Biolan Kaivopuhdistamo, Nousiainen

Biolan Kaivopuhdistamo, Lemu

Minwa hankkeen näytteenottoraportit vuosilta 2009-2010

Haja-asutusalueiden jätevesipäästöjen vähentäminen (MINWA)

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit (MASU) – loppuraportti

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Biolan Oy