Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Dataöverföring till tjänsten Vatten.fi

Uppgifterna överförs till Vatten.fi från databaserna i VATI och VEETI via gränssnitt. Uppgifterna om vattenkvaliteten och behandlingsmetoderna för vatten kommer från VATI-systemet. Vattentjänstverkens nyckeltal kommer från VEETI-systemet.

Nyckeltalen kommer från databasen i VEETI

Finlands miljöcentral (Syke) administrerar informationssystemet VEETI.

Databasen i VEETI innehåller uppgifter om vattentjänstverken. Verken registrerar de årliga uppgifterna i VEETI-systemet. Systemet beräknar vattentjänsternas nyckeltal utifrån de årliga uppgifterna.

Uppgifterna ska sparas årligen före utgången av april. Vattentjänstverkens nya nyckeltal ur databasen i VEETI uppdateras i rapporterna om vattentjänster i Vatten.fi den första veckan i maj. Följande vecka uppdateras de årliga genomsnittliga uppgifterna och de öppna sammanfattande rapporterna.

Vattentjänstverken kan om de så önskar också spara de dokument som krävs årligen och som beskriver anläggningens verksamhet (verksamhetsberättelse, bokslut och leveransvillkor) i VEETI. Dokumenten överförs automatiskt till tjänsten Vatten.fi, där kunderna kan läsa dem.

Webbplatsen Vatten.fi synkroniserar uppgifter från databasen i VEETI minst en gång per dygn, så ändringar i uppgifterna uppdateras på webbplatsen Vatten.fi med högst ett dygns fördröjning. Ifall du undrar över något om informationen i tjänsten Vatten.fi kan du kontrollera uppgifterna i informationssystemet VEETI. Om det finns brister eller fel i uppgifterna ska du kontakta veetituki@syke.fi.

Uppgifterna om vattenkvaliteten kommer från informationssystemet VATI

Livsmedelsverket administrerar informationssystemet VATI. Uppgifter om vattenkvaliteten (uppgifter om vattenprover) och behandlingsmetoderna för vatten uppdateras via gränssnittet i tjänsten Vatten.fi en gång per dygn. Uppgifterna överförs efter att de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna har granskat resultaten i databasen i VATI.

Om uppgifterna är bristfälliga eller inte har uppdaterats ska du i första hand kontakta den lokala tillsynsenheten för hälsoskyddet, som kontrollerar laboratorieresultaten och de uppgifter som registrerats i VATI. Om det fortfarande råder oklarhet efter detta ska tillsynsenheten lämna en begäran om stöd till stödtjänsten i VATI.

De flesta feltillstånd handlar om att uppgifter saknas eller att uppgifterna har matats in som felaktiga enheter i systemet. Ibland lämnar laboratorierna uppgifter i andra måttenheter än de som förordningen om hushållsvatten förutsätter av jämförbara gränsvärden för storheter. Det är också möjligt att även andra tecken än det numeriska värdet har angetts i datafältet i VATI, vilket orsakar fel i grafen i tjänsten Vatten.fi (överskridning av gränsvärdet – röd stapel). Laboratoriet som utfört undersökningen kan lämna uppgifter om vilka värden som har matats in i systemet. Om uppgifterna har matats in korrekt i laboratoriets databas men felet fortfarande syns i rapporten ska du kontakta Valvira (tesu@valvira.fi) och beskriva feltillståndet.