Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Ruotsi

Funktionsbeskrivning för webbplatsen om reningsverk

Webbplatsen om reningsverk genomför 3 § i statsrådets förordning 157/2017, det vill säga den så kallade avloppsvattenförordningen. Funktionsbeskrivningen beskriver hur webbplatsen fungerar.

1. Syftet med webbplatsen om reningsverk

Uppgifterna om anläggningar och metoder för behandling av avloppsvatten på Finlands miljöcentrals (SYKE) webbplats sammanställs enligt 3 § i statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017). På webbplatsen samlas information om behandlingsanläggningar och -metoder för avloppsvatten som är allmänt tillgängliga i Finland. Om det finns tillräckligt omfattande resultat av forskning som genomförts av opartiska och pålitliga aktörer beaktas resultaten i en bedömning av funktionen i förhållande till kraven i förordningen (se punkt 4).

Webbplatsen administreras med opartiskhet och ett teknikneutralt framställningssätt.

2. Initiativ och respons

 • Initiativet till en ny metod och/eller reningsverk kan komma från olika instanser, till exempel från tillverkare av anläggningar, intressentgrupper eller respons på webben. Även SYKE följer regelbundet utvecklingen inom branschen och kompletterar webbplatsen på eget initiativ.
 • All annan respons (korrigeringar av den befintliga webbplatsen, utvecklingsförslag, kommentarer) på den befintliga webbplatsen registreras och behandlas också.
 • Initiativ och respons registreras på en arbetslista som upprätthålls av webbplatsens administratör. Punkterna på listan behandlas i den ordning de kommit in.

3. Ny metod- eller anläggningssida

 • Uppgifterna sammanställs på ett enhetligt sätt på de anläggningsspecifika sidorna enligt mallen “Anläggningssidornas disposition”. Samma mall används till att beskriva minireningsverk avsedda för behandling av gråvatten. Uppgifterna sammanställs av SYKEs personal tillsammans med en representant för företaget.
 • Om basuppgifterna har samlats in vid SYKE skickas texten på anläggningssidorna till företaget för granskning.
 • Sidorna färdigställs vid SYKE och texten redigeras i den form som beskrivs i mallen.
 • Om det handlar om en produktfamilj skapas en anläggningssida, som beskriver egenskaperna hos de olika produkterna i gruppen.
 • Observera följande angående anläggningssidornas innehåll:
 • På anläggningssidorna beskrivs endast de egenskaper som räknas upp i mallen. Andra uppgifter kan läggas till, om de har ett väsentligt samband med reningsverkets användning och funktion.
 • Om produkten omfattas av tillämpningsområdet för CE-märkning ska företaget lämna följande dokument till administratören för webbplatsen om reningsverk:
  • CE-märkning och andra handelsdokument som levereras till kunden med produkten
  • prestandadeklaration
  • rapporter om testning och/eller bedömning av vattentäthet, reningseffektivitet och strukturella egenskaper (EN 12566-3 + A1, bilagorna A–C)
 • En undersökning av funktionsdugligheten i anslutning till CE-märkningen kan refereras på samma sätt som andra undersökningar.

4. Ny forskningssida

 • Uppgifterna om forskning sammanställs på ett enhetligt sätt, såsom beskrivs i mallen “Forskningssidornas disposition”. Bedömningar av reningsresultaten görs enligt beskrivningen i anvisningen.
 • Forskningssidan länkas till de metoder eller anläggningar som forskningen behandlar.
 • Förutsättningarna för användningen av forskningsresultaten som bedömningsgrund är:
  • Forskningsresultaten har publicerats så att man kan hänvisa till dem (till exempel bok, rapport, artikel).
  • Prover av behandlat avloppsvatten från reningsverken i fråga har analyserats minst fyra gånger och under olika årstider.
  • Avloppsvattenprovernas representativitet har säkerställts.
  • Analysen och provtagningen har genomförts systematiskt. Resultaten rapporteras i sin helhet. Av rapporten framgår tydligt vilka testade resultat som presenteras – resultaten av reningen av grått, svart eller allt avloppsvatten.
  • Forskaren och rapportören är en opartisk forskningsanstalt eller någon annan instans som kan anses vara tillförlitlig och oberoende och som använder tillräckligt vetenskapliga forskningsmetoder (till exempel en högskola, ett riksomfattande eller regionalt utvecklingsprojekt, en vattenskyddsförening). Anläggningstillverkarens egna undersökningar refereras inte.
  • Anläggningens funktion utvärderas.
  • Väsentliga observationer i undersökningen kan beskrivas kort.