Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

LOKATON pienpuhdistamo

LOKATON pienpuhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamoon kuuluu yksiosastoinen säiliö, jossa puhdistusprosessi tapahtuu, sekä ohjauskeskus. Fosforia poistetaan kemiallisesti saostamalla. Puhdistamo on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 750 l/vrk. LOKATON puhdistamoita on saatavissa aina 2000 asukkaan puhdistamoihin asti.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Jätevedet ohjataan suoraan yksiosastoiseen säiliöön, jossa puhdistusprosessi on käynnissä koko vuorokauden. Puhdistustekniikka asennetaan valittuun säiliöön ja säiliövaihtoehtoja on maahantuojalla useita erilaisia. Säiliössä puhdistusprosessiin kuuluu vaiheittainen ilmastus, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Ilmastuksen yhteydessä saostuskemikaalia pumpataan prosessiin. Aktiiviliete jää säiliöön seuraavaa jätevesipanosta varten. Lietettä poistetaan ajoittain puhdistamon säiliöstä. Puhdistamo on varustettavissa myös erillisellä lietekeräysyksiköllä. LOKATON puhdistustekniikka voidaan asentaa myös vanhaan saostus- tai umpisäiliöön, mikäli säiliön kunto on hyvä ja tilavuus riittävä.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Havainnekuva lokaton puhdistamosta
LOKATON-puhdistamo @ BAT Systems Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien ohjaus säiliöön
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus säiliössä 22 tunnin ajan
 • saostuskemikaalin annostelu säiliöön
 • selkeytysvaihe (75min)
 • puhdistetun jäteveden johtaminen säiliöstä purkuputkeen
 • aktiiviliete jätetään säiliöön seuraava käsittelyä varten
 • ylimääräisen aktiivilietteen vähentäminen säiliöstä (6-12 kk välein)
 • erillisillä lietekeräyslaitteilla varustetut LOKATON puhdistamot voidaan itse tyhjentää lietteestä kompostointia varten

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo asennetaan maahan kaivamalla. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamotekniikka asennetaan valittuun säiliöön. Maahantuojan kautta on saatavilla muovisia, lasikuituisia ja betonisia säiliöitä.
 • Puhdistamon mitat ja paino vaihtelevat käytettävän säiliön mukaan.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän ohjauskeskusta varten. Ohjauskeskus voidaan asentaa sisä- tai ulkotiloihin.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Puhdistamon hankinnan yhteydessä on mahdollista tehdä huoltosopimus valmistajan kanssa.
 • Saostuskemikaalina käytetään valmista alumiinikloridiliuosta PAX-14, joka annostellaan jätevesimäärän mukaan kemikaalisäiliöstä. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia kemikaalin lisäyksistä.
 • Ylimääräistä lietettä tulee poistaa 6-12 kuukauden välein.

CE-merkintä

LOKATON puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Valmistaja on esittänyt SYKElle puhdistamon suoritustasoilmoituksen (DoP). Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli Klärmax Ideal panospuhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla750 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 0,25 kg BOD/vrk
 • fosforinpoisto on mitattu ilman saostuskemikaalia
Orgaaninen aine BOD5: 99,0 %

Orgaaninen aine COD: 96,3 %

Kiintoaine: 98,8 %

Kokonaisfosfori: 65,0 %

Kokonaistyppi: 87,5 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,69 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi tiedossa ei ole Suomen ympäristökeskuksen kriteerejä vastaavia tutkimus- ja seurantatuloksia LOKATON puhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa. Puhdistamo on CE-merkitty, joten sille on suoritettu standardin mukainen toimivuustestaus.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä maahantuojalta: BAT Systems Oy