Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Pipelife V6 ja V12 panospuhdistamo

Pipelife panospuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, jonka sisällä on saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa: V6 ja V12.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Pipelife panospuhdistamo on aktiivilietemenetelmällä toimiva panospuhdistamo. Puhdistamo koostuu kolmiosaisesta polyeteenimuovisäiliöstä, jonka kaksi ensimmäistä osaa toimivat esiselkeytyksenä ja kolmas osa prosessisäiliönä. Prosesseihin kuuluu ilmastus, saostuskemikaalin annostelu, selkeytys, selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen ja lietteen palautuspumppaus. Aktiivilietteen määrän pitämiseksi sopivana lietettä poistetaan ajoittain puhdistamosta.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio –prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Valokuva Pipelife V6 puhdistamosta
Pipelife V6. Kuva: Pipelife Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen puhdistamoon
 • jätevesien esiselkeytys
 • jätevesien johtaminen prosessisäiliöön
 • ilmastusvaihe
 • saostuskemikaalin annostelu ja sekoitus
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • prosessiosaan laskeutuneen lietteen pumppaus takaisin esiselkeytykseen
 • ylijäämälietteen poisto.

Tuoteperheen puhdistamot:

 • V6: mitoitus 1-6 hlöä
 • V12: mitoitus 6-12 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo suositellaan asennettavaksi maahan kaivamalla. Sen voi myös asentaa tekniseen tilaan tai kellariin, jos tilaa on riittävästi. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamoon kuuluu kolmiosainen säiliö, koneisto ja ohjauskeskus.
 • Tulo- ja lähtöputki ovat samassa tasossa.
 • Routaeristyksen tarve on arvioitava työmaalla. Valmistaja suosittelee tulo- ja poistoputken lämmöneristystä.
 • Ohjauskeskus voidaan asentaa joko rakennuksen sisäpuolelle tai ulos puhdistamon viereen. Ulos asennettaessa on käytettävä erikseen hankittavaa erillistä sääkaappia, joka ei kuulu vakiotoimitukseen.
 • Pohjaveden nostepaine on otettava asennuksessa huomioon ja tarvittaessa puhdistamo on kiinnitettävä rakennettavaan pohjalaattaan tai ankkuroitava muulla valmistajan esittämällä tavalla.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.

Pipelife V6

 • Mitoitus: 1-6 hlöä, mitoitusvirtaama on 900 litraa vuorokaudessa.
 • Puhdistamon kokonaistilavuus on 5 m3.
 • Puhdistamon pituus on 3000 mm, leveys 1400 mm ja korkeus 2500 mm.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään valmista ferrisulfaattiliuosta (esim. Kemiran PIX-115). Saostuskemikaali annostellaan puhdistamossa olevasta kemikaalisäiliöstä. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia kemikaalin lisäyksistä.
 • Lietettä tulee valmistajan mukaan poistaa vähintään kerran vuodessa. Mikäli puhdistamoa käyttää enemmän kuin kuusi henkilöä, tulee lietettä poistaa useammin.
 • Valmistaja suosittelee vuosihuoltosopimuksen tekemistä huoltoliikkeen kanssa.

Ohjauskeskukseen tulee hälytys puhdistamon häiriötilanteista. Fosforinpoistokemikaalin täyttäminen on huolehdittava ilman hälytystä.

CE-merkintä

Pipelife panospuhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli Pipelife V6 ja V12 panospuhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 600 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 190 g BOD5/vrk
Orgaaninen aine BOD5: 98%

Orgaaninen aine COD: 93%

Kiintoaine: 94%

Kokonaisfosfori: 85%

NH4-typpi: 68%

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,69 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

Pipelife V6 puhdistamon toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit (MASU) – loppuraportti

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Pipelife Finland Oy