Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Puhdistamosivuston toimintakuvaus

Puhdistamosivusto toteuttaa Valtioneuvoston asetuksen 157/2017 eli ns. hajajätevesiasetuksen 3§:ää. Toimintakuvaus kertoo sivuston toimintaperiaatteesta.

1. Puhdistamosivuston tarkoitus

SYKEn puhdistamosivustolla olevat jätevesienkäsittelylaitteistoja ja -menetelmiä koskevat tiedot kootaan Valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla (157/2017) 3 §:n velvoittamana. Sivustolle kootaan tietoja Suomessa yleisesti saatavilla olevista jätevesien käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä. Jos käytössä on riittävän laajoja, puolueettomien ja luotettavien tahojen tekemiä tutkimustuloksia, niiden perusteella tehdään arvio toimivuudesta asetuksen vaatimuksiin nähden (ks. kohta 4).

Sivuston ylläpidossa noudatetaan tasapuolisuutta ja teknologianeutraalia esitystapaa.

2. Aloitteet ja palautteet

 • Aloite uudesta menetelmästä ja/tai puhdistamosta voi tulla eri tahoilta, esim. laitevalmistajalta, sidosryhmältä tai nettipalautteesta. Myös SYKE seuraa säännöllisesti alalla tapahtuvaa kehitystä ja täydentää sivustoa oma-aloitteisesti.
 • Myös kaikki muut palautteet (korjaukset olemassa oleviin sivustoihin, kehitysehdotukset, kommentit) olemassa olevaan sivustoon kirjataan ylös ja käsitellään.
 • Aloitteet ja palautteet kirjataan sivuston ylläpitäjän hallinnoimaan työlistaan, joka puretaan saapumisjärjestyksessä.

3. Uusi menetelmä- tai laitesivu

 • Laitepuhdistamoiden tiedot koostetaan sivustolle yhdenmukaisella tavalla. Samaa pohjaa käytetään kunkin laitepuhdistamon kuvaamiseen. Tiedot kokoaa SYKEn henkilökunta yhdessä yrityksen edustajan kanssa.
 • Mikäli pohjatiedot on kerätty SYKEssä, laitesivujen teksti lähetetään yritykseen tarkistettavaksi.
 • Viimeistelyvaihe tehdään SYKEssä ja teksti muokataan mallipohjassa kuvattuun muotoon.
 • Mikäli on kyse tuoteperheestä, tehdään tuotteille yksi laitesivu, jolla kuvataan ryhmän eri tuotteiden ominaisuuksia.
 • Laitesivuilla kerrotaan vain mallipohjassa lueteltuja ominaisuuksia. Muita tietoja voidaan lisätä, mikäli ne liittyvät oleellisesti puhdistamon käyttöön ja toimivuuteen.
 • Mikäli tuote kuuluu CE-merkinnän soveltamisalaan, yrityksen on toimitettava puhdistamosivuston ylläpitäjälle seuraavat dokumentit:
  • CE-merkintä ja muut tuotteen mukana asiakkaalle toimitettavat kaupalliset asiakirjat
  • suoritustasoilmoitus
  • raportit vesitiiviyden, puhdistustehokkuuden ja rakenteellisten ominaisuuksien testauksesta ja/tai arvioinnista (EN 12566-3 +A1, liitteet A-C)
 • CE-merkintään liittyvä toimivuustutkimus voidaan referoida kuten muutkin tutkimukset.

4. Uusi tutkimussivu

 • Tutkimuksesta koostetaan tiedot yhdenmukaisella tavalla.
 • Tutkimussivu linkitetään niiden menetelmien tai laitteiden sivuille, joita tutkimuksessa käsitellään.
 • Laitteen toimivuudesta tehdään sanallinen arvio asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, riittämätön.
 • Tutkimuksen oleellisia havaintoja voidaan kuvata lyhyesti.
 • Edellytykset tutkimustulosten käytölle ovat:
  • Tutkimustulokset on julkaistu siten että niihin voidaan viitata (esimerkiksi kirja, raportti, artikkeli).
  • Käsitellyn jäteveden näytteitä on puhdistamoa kohti analysoitu vähintään neljästi ja eri vuodenaikoina.
  • Jätevesinäytteiden edustavuus on varmistettu.
  • Tutkimus ja näytteenotto on toteutettu suunnitelmallisesti. Tulokset raportoidaan kokonaisuudessaan. Raportista ilmenee selkeästi, mitä testattuja tuloksia esitetään – harmaiden, mustien vai kaikkien jätevesien puhdistustuloksia.
  • Tutkimuksen tekijä ja raportoija on puolueeton tutkimuslaitos tai muu luotettavana ja riippumattomana pidettävä, riittävän tieteellisiä tutkimusmetodeja käyttävä taho (esimerkiksi korkeakoulu, valtakunnallinen tai seudullinen kehittämishanke, vesiensuojeluyhdistys). Laitevalmistajan omia tutkimuksia ei referoida.