Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Tiedonsiirto Vesi.fi-palveluun

Tiedot siirtyvät vesi.fi-portaaliin VATI- ja VEETI-tietokannoista rajapintojen kautta. Vedenlaatutiedot ja -käsittelymenetelmät tulevat VATI-järjestelmästä. Vesihuoltolaitosten tunnusluvut tulevat puolestaan VEETI-järjestelmästä.

Tunnusluvut tulevat VEETI-tietokannasta

Suomen ympäristökeskus (Syke) ylläpitää VEETI-tietojärjestelmää.

VEETI-tietokanta sisältää vesihuoltolaitoksia koskevan laitostiedon. Laitokset kirjaavat vuositiedot VEETI-järjestelmään. Vuositietojen pohjata järjestelmä laskee vesihuollon tunnusluvut.

Vuositiedot tulee tallentaa huhtikuun loppuun mennessä. VEETI-tietokannasta saadut vesihuoltolaitosten uudet tunnusluvut päivittyvät Vesi.fi-vesihuoltoraporteille toukokuun ensimmäisellä viikolla. Seuraavalla viikolla päivittyvät vuosittaiset keskiarvotiedot sekä avoimet yhteenvetoraportit.

Halutessaan laitokset voivat tallentaa VEETIin myös vuosittain vaaditut laitoksen toimintaa kuvaavat dokumentit (toimintakertomus, tilinpäätös ja toimitusehdot). Dokumentit siirtyvät automaattisesti vesi.fi-palveluun asiakkaiden nähtäville.

Vesi.fi-sivusto synkronoi tietoja VEETIn tietokannasta vähintään kerran vuorokaudessa, joten muutetut tiedot päivittyvät Vesi.fi-sivustolle korkeintaan vuorokauden viiveellä. Mikäli vesi.fi-palvelun esittämät tiedot askarruttavat, voi tiedot tarkistaa VEETI-tietojärjestelmän kautta. Mikäli tiedoissa on puutteita tai virheitä, ota yhteyttä Sykeen tällä lomakkeella:

     

    Vedenlaatutiedot tulevat VATI-tietojärjestelmästä

    Ruokavirasto ylläpitää VATI-tietojärjestelmää. Vedenlaatutiedot (tiedot vesinäytteistä) ja veden käsittelymenetelmistä päivittyvät rajapinnan kautta vesi.fi-palveluun kerran vuorokaudessa. Tiedot siirtyvät sen jälkeen, kun kuntien terveydensuojeluviranomaiset ovat tarkistaneet tulokset VATI-tietokannassa.

    Mikäli tiedot ovat puutteellisia tai tiedot eivät ole päivittyneet, tulee ensisijaisesti olla yhteydessä paikalliseen terveydensuojelun valvontayksikköön, joka tarkistaa laboratoriotulokset ja VATIin kirjautuneet tiedot. Mikäli tämän jälkeen on vielä epäselvyyttä, valvontayksikön tulee tehdä tukipyyntö Vatin tukipalveluun.

    Useimmiten virhetilanteissa on kyse siitä, että tiedot puuttuvat, tai tiedot on syötetty virheellisinä yksikköinä järjestelmään. Toisinaan laboratoriot toimittavat tiedot eri mittayksikköinä kuin mitä talousvesiasetus edellyttää vertailukelpoiselta raja-arvojen suuretiedolta. On myös mahdollista, että VATI-tietokannan tietokenttään on syötetty numeerisen arvon sijaan myös muita merkkejä, mikä aiheuttaa virheen vesi.fi-palvelun graafin piirrossa (raja-arvon ylitys – punainen palkki). Tutkimuksen tehneestä laboratoriosta voi tarkistaa, mitkä arvot järjestelmään on syötetty. Mikäli tiedot on syötetty laboratoriossa tietokantaan oikein, ja raportilla näkyy edelleen virheitä, ota yhteyttä Valviraan tällä lomakkeella ja kuvaa virhetilanne: