Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Avalon panospuhdistamo

Avalon panospuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Avalon on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka koostuu maahan asennettavasta erillisestä pumppauskaivosta ja prosessisäiliöstä. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Avalon panospuhdistamo vähentää jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla ja typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Valokuva Avalon 5 pienpuhdistamosta
Avalon 5 (Kuva Avalon Nordic)

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet

 • jätevesien johtaminen vastaanottokaivoon
 • jäteveden siirto panoksittain puhdistamon prosessisäiliöön
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus prosessisäiliössä
 • saostuskemikaalin annostelu
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen prosessisäiliöstä purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poisto

Tuoteperheen puhdistamot

 • Avalon 5: mitoitusvirtaama 750 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Avalon 10: mitoitusvirtaama 1500 l/vrk, 3-10 hlöä
 • Avalon 20: mitoitusvirtaama 3000 l/vrk, 10-20 hlöä
 • Avalon 25: mitoitusvirtaama 4000 l/vrk, 10-25 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamo koostuu pumppauskaivosta, prosessisäiliöstä ja ohjauskeskuksesta.
 • Avalon 5 mitat: Prosessisäiliön pituus on 1541 mm, leveys 1541 mm ja korkeus 1910 mm.
 • Kiinteistöstä tuleva viemäriputki kytketään pumppauskaivoon ja sen korkeutta voidaan säätää.  Maksimiasennussyvyys voi olla jopa 2,3 metriä mitattuna tuloviemäristä maanpintaan.
 • Puhdistamo on suunniteltu asennettavaksi maahan. Lämpöeristyksen tarve riippuu paikallisista olosuhteista.
 • Etukaivo ja reaktori ovat itseankkuroituvia.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkö- ja säätölaitteiden ohjauskeskus sijaitsee maanpinnan yläpuolella integroituna puhdistamoon.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään valmistajan toimittamaa PIX-105 ferrisulfaattia.
 • Valmistaja toimittaa saostuskemikaalin 10 litran täyttöastioissa suoraan puhdistamon osoitteeseen ja ne annostellaan puhdistamon 90 litran tilavuudeltaan olevaan kemikaalisäiliöön.  Kemikaalin lisäys tulee suorittaa puhdistamon käyttäjän toimesta. Valmistajan kanssa solmittu huoltosopimus sisältää kemikaalin ja sen lisäyksen säiliöön.
 • Keskimääräinen lietteen poistoväli neljän asukkaan kotitaloudessa on noin 10 – 12 kuukautta.
 • Puhdistamon hankinnan yhteydessä on mahdollista tehdä huoltosopimus valmistajan kanssa, valmistajalla on oma huolto-organisaatio.
 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka kertoo häiriötilanteesta.

CE-merkintä

Avalon panospuhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Valmistaja on esittänyt SYKElle puhdistamon suoritustasoilmoituksen (Declaration of Performance, DoP). Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli Ecolator 5 puhdistamo (nykyisin Avalon 5)
 • testattu mitoitusvirtaamalla 0,6 m3/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 160 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 250 g BOD7/vrk)
Orgaaninen aine (BOD7): 97 %

Orgaaninen aine (COD): 92 %

Kiintoaine: 92 %

Kokonaisfosfori: 87 %

Kokonaistyppi: 69 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,8 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

Avalon 5 panospuhdistamon (aiempi tuotenimi Ecolator 5) toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia:

Pienpuhdistamovertailun lopputulokset

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Avalon Nordic Oy