Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

aWater Air jätevesipuhdistamo

aWater Air jätevesipuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. aWater Air on jatkuvatoiminen biologiskemiallinen saneerauspuhdistamo, joka voidaan asentaa olemassa oleviin hyväkuntoisiin saostussäiliöihin tai paikallaan rakennettaviin uusiin säiliöihin. Mitoitus voi olla yhdestä henkilöstä alkaen ja mitoituksen määrittelee saostussäiliöiden prosessitilavuus. Tuoteperheeseen kuuluu myös aWater Air panospuhdistamo, joka asennetaan umpisäiliöön.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

aWater Air jätevesipuhdistamolla saneerataan olemassa olevat, hyväkuntoiset saostussäiliöt jatkuvatoimiseksi biologiseksi puhdistamoksi. Jätevedet virtaavat painovoimaisesti saostussäiliöiden kautta, joihin lisätään ilmastimet (2kpl) ja kemikaaliannostus. Puhdistusprosessissa viipymä huomioiden jätevettä ilmastetaan jaksoissa, joiden väleissä on laskeutusvaiheita 2 kertaa vuorokaudessa, ns. hapettomia vaiheita. Viimeinen säiliö toimii hapettomana laskeutus- ja viivytyskaivona ja siinä tulee olla T-haara.

Jäteveden orgaanista kuormaa vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio ja denitrifikaatio -prosesseilla.

Havainnekuva aWater Air puhdistamosta
aWater Air ©YIP Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Jätevesien johtaminen 1. saostussäiliöön, jossa jaksottainen ilmastus
 • Jätevesien johtaminen painovoimaisesti 2. saostussäiliöön, jossa on myös jaksottainen ilmastus
 • Saostuskemikaalin annostelu 2. saostussäiliöön
 • Selkeytysvaihe 3. saostussäiliössä, jossa T-haara purkuputkeen
 • Käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen

Tuoteperheen puhdistamot

 • aWater Air jätevesipuhdistamo: asennetaan olemassa oleviin saostussäiliöihin tai paikallaan rakennettaviin uusiin säiliöihin.
 • aWater Air panospuhdistamo: asennetaan umpisäiliöön, johon tulee puhdistetun veden poistopumppaus panosperiaatteella

Puhdistamon rakenne ja asennus

aWater Air jätevesipuhdistamon asennukseen on muutama sovellusvaihtoehto, riippuen olemassa olevista saostussäiliöistä. Laitesuoja, jonka sisällä on ohjausyksikkö, kompressori ja kemikaalin annostelu, tulee joko maan pinnalle säiliöiden viereen, maahan säiliöiden viereen tai huoltoluukusta laskettuna säiliöiden sisäpuolelle. Säiliöille on tuotava sähkö ohjausyksikköä ja ilmastuslaitetta varten. Puhdistamolaitteet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mahdolliset saostussäiliöiden saneeraukset suoritetaan suunnittelijan ohjeiden ja piirustusten mukaisesti.

 • Puhdistamo voidaan mitoittaa asukasmäärille 2-10 henkeä, riippuen käytettävästä säiliötilavuudesta.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Laitesuoja asennetaan maanpinnan yläpuolelle puhdistamon viereen tai vaihtoehtoisesti maan alle tai huoltokaivoon.
 • Kemikaalisäiliö ja annostelu sijaitsevat laitesuojassa.
 • Laitesuojan lämpöeristys on tapauskohtainen.
 • Tarvittaessa viimeisestä säiliöosaa voidaan käyttää myös näytteenottoon.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Laitteiden toiminta on hyvä tarkistaa esimerkiksi kerran viikossa (ilmastuksen toiminta). Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään ferrisulfaattia (PIX) jota annostellaan automaattisesti toiseen säiliöön.
 • Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostuskemikaalin riittävyydestä.
 • Sähkönkulutus on n 387 kWh/v.
 • Lietettä poistetaan tarpeen mukaan, valmistajan ohjeiden mukaan 1-2 kertaa vuodessa

CE-merkintä

aWater Air jätevesipuhdistamo ja aWater Air panospuhdistamo ovat ns. saneerauspuhdistamoita, jossa tekniikka asennetaan vanhoihin saostussäiliöihin/umpisäiliöön, eivätkä ne kuulu minkään harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, joten CE-merkintää ei edellytetä.

Puhdistamon toimivuus

Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei toistaiseksi ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia aWater Air puhdistamoiden toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy