Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

BioKube pienpuhdistamo

BioKube pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. BioKube on jatkuvatoiminen biosuodatukseen perustuva puhdistamo. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu pumppukaivo, kaksi biosuodatinosastoa, kemikaalisäiliö ja puhdistamon ohjauslaitteisto. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa, BioKube Pluto ja BioKube Venus, sekä suuremmat BioKube puhdistamot (20-500 hlöä).

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

BioKube Puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi johdetaan saostussäiliöön, jossa liete laskeutuu säiliön pohjalle. Esiselkeytyksestä jätevesi johdetaan painovoimaisesti puhdistamon pumppukaivoon, josta sitä annostellaan aikaohjatusti biosuodatusosastoon. Ensimmäisessä biosuodattimessa bakteerikanta poistaa jätevedestä orgaanista ainetta. Toisessa biosuodattimessa bakteerikanta poistaa jätevedestä typpeä. Bakteerikanta tarvitsee toimiakseen runsaasti happea, joten biosuodatusosastoa ilmastetaan jatkuvasti. Biosuodattimissa puhdistettu jätevesi siirtyy painovoimaisesti osastoon, josta osa vedestä poistetaan ja osa siirretään kierrätysputkea pitkin esiselkeytykseen. Kierrätyksen ansiosta typen poisto tehostuu. Myös puhdistamoon syntyvä ylijäämäliete siirretään kierrätysputkea pitkin esiselkeytykseen.

Fosforia poistetaan annostelemalla alumiinipohjainen saostuskemikaali takaisinkierrätysputkeen, jolloin se virtaa puhdistetun jäteveden mukana takaisin saostussäiliöön, jossa fosfori saostuu.

Valokuva Biokube laitteesta
Biokube © Vestelli

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Jätevesien johtaminen esiselkeytykseen erilliseen saostussäiliöön
 • Kiintoaineen poisto ja fosforin saostus saostussäiliössä
 • Jätevesien johtaminen prosessisäiliöön
 • Jäteveden jatkuva ilmastus
 • Orgaanisen aineen poistaminen 1. biosuodattimessa
 • Typpiyhdisteiden hajottaminen 2. biosuodattimessa
 • Puhdistetun jäteveden purku
 • Ylijäämälietteen ja puhdistetun jäteveden pumppaus esiselkeytykseen

Tuoteperheen puhdistamot

 • BioKube Pluto: mitoitusvirtaama 750 l/vrk, 1-5 hlöä
 • BioKube Venus: mitoitusvirtaama 1500 l/vrk, 1-10 hlöä
 • Suuremmat BioKubet: 20-500 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo asennetaan maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Kemikaalisäiliö sijaitse puhdistamon sisällä.
 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee puhdistamon sisällä.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että puhdistamon ympärille noin 1 m säteelle asennetaan 100mm styrox-levyt.
 • Puhdistamon eteen on aina asennettava 2- tai 3-osainen saostussäiliö. Myös hyväkuntoista, olemassa olevaa saostussäiliötä voidaan käyttää.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän

BioKube Venus

 • 1-10 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 1500 l/vrk.
 • Mitat: halkaisija 1000 mm, korkeus 1850 mm (saostussäiliö: 2040 x 2350 x 1250)
 • Paino: 450 kg
 • Sähkönkulutus on n. 450 kWh/vuosi

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran kuukaudessa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata. Oikein toimiessaan puhdistamo on hajuton ja puhdistettu jätevesi on kirkasta.

 • Saostuskemikaalina käytetään alumiinipohjaista polyalumiinikloridia. Kemikaali annostellaan 60 litran kemikaalisäiliöön josta sitä pumpataan kierrätysputkeen. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostuskemikaalin lisäyksistä noin kerran vuodessa.
 • Käyttäjän tulee huolehtia saostussäiliön lietteenpoistosta vähintään kerran vuodessa. Prosessisäiliöstä ei poisteta lietettä. Ylijäämälietettä poistetaan automaattisesti prosessiosasta kierrätysputkea myöten takaisin saostussäiliöön.
 • Puhdistamoihin on lisävarusteena saatavilla myös UV-valo, joka tehostaa haitallisten bakteereiden eliminointia.
 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka voidaan asentaa joko puhdistamoon, ulkotiloihin tai sisälle. Hälytysjärjestelmään kuuluu merkkivalo ja hälytyssummeri.
 • Puhdistamon asetuksia, vikahistoriaa ja lokitietoja voi muuttaa ja valvoa huoltomiehen GSM-puhelimella (Bluetooth-yhteys).
 • Puhdistamolle on mahdollista ja suositeltavaa solmia huoltosopimus Biokube –jälleenmyyjän kanssa.

CE-merkintä

BioKube on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitu (DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli BioKube Pluto ja Venus puhdistamot
 • testattu mitoitusvirtaamalla 150 l/vrk
Orgaaninen aine BOD7: 97%

Orgaaninen aine COD: 89%

Kiintoaine: 96%

Kokonaisfosfori: 94%

Kokonaistyppi: 72%

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 94 kWh/vuosi.

Puhdistamon toimivuus

BioKube puhdistamosta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä maahantuojalta: Vestelli oy