Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Biorock pienpuhdistamo

Biorock pienpuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Biorock on jatkuvatoiminen biosuodatukseen perustuva puhdistamo, joka koostuu maahan asennettavasta saostussäiliöstä ja prosessisäiliöstä. Tuoteperheeseen kuuluu useita erikokoista puhdistamoita.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biorock on biologinen suodatin, joka koostuu esiselkeytyksestä ja puhdistamoyksiköstä. Esiselkeytyksenä käytetään joko olemassa olevaa saostuskaivoa, tai järjestelmään kuuluvaa 1-osaista saostussäiliötä. Saostussäiliöstä selkeytynyt jätevesi johdetaan biologiseen suodatinosaan, jossa jätevesi valuu painovoimaisesti kivikuiturakenteiden läpi. Ilmanvaihto toimii puhdistamoon kuuluvan tuuletusputken kautta taloviemärin tuuletusjärjestelmään.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio –prosessilla. Käsittelyn fosforinpoistoa on tarpeen tehostaa esimerkiksi saostamalla fosforia ennen saostussäiliötä.

Poikkileikkauskuva Biorock puhdistamosta
BioRock puhdistamo. Kuva: Putki-Parainen Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien esiselkeytys saostussäiliössä
 • biologinen suodatusyksikkö
 • purku imeytyskenttään tai kivipesään.

Tuoteperheen puhdistamot

 • Biorock 6: 1-6 hlöä
 • Biorock 10: 1-10 hlöä
 • Biorock 15: 1-15 hlöä
 • Biorock 30: 1-30 hlöä

Lisäksi tuoteperheeseen kuuluvat Monoblock ja Ecorock -puhdistamot sekä yhdistelmäpuhdistamot suurempiin kohteisiin.

Puhdistamon rakenne ja asennus

Voidaan asennetaan maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • BioRock 6 on tarkoitettu 1-6 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 900 l/vrk.
 • Biorock 6 kokonaistilavuus on 2,3 m3, pituus on 1150 mm, leveys 1150 mm ja korkeus 1740 mm. Tämän lisäksi suodatinosan eteen tulee saostussäiliöt.
 • Puhdistamossa ei ole vakiovarusteena kemiallista fosforinpoistoa, mutta se on mahdollista ja suositeltavaa suunnitella kokonaisuuteen.
 • Puhdistamo tarvitsee pudotuskorkeutta noin 1150 mm.
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee puhdistamon lämmöneristystä.
 • Suodatinosaa ei tarvitse ankkuroida, mutta se on suositeltavaa. Saostussäiliön asennuksessa tulee huomioida nosteen vaikutus tyhjennystilanteessa.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostussäiliön tyhjennystarve on kiinteistökohtainen, vähintään kuitenkin kerran vuodessa
 • Saostuskaivosta lähtevässä putkessa on harja, johon tarttuvat mahdolliset kelluvat pienet partikkelit. Tämä harja tulisi puhdistaa pari-kolme kertaa vuodessa
 • Puhdistamossa ei ole automaattista hälytyslaitetta

CE-merkintä

Biorock on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oliBiorock 6 puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 900 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 290 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 300 g BOD7/vrk)
Orgaaninen aine BOD7: 98%

Orgaaninen aine COD: 93%

Kiintoaine: 98%

Kokonaisfosfori: 28%

Kokonaistyppi: 77%

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

_

Puhdistamon toimivuus

Biorock puhdistamoiden toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Minwa hankkeen näytteenottoraportit vuosilta 2009-2010

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä maahantuojalta: Putki-Parainen Oy