Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Clewer pienpuhdistamo

Clewer pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Clewer puhdistamo on pyöriväpetinen bioreaktori, joka toimii jatkuvatoimisesti. Clewer puhdistamo koostuu saostussäiliöstä, maahan asennettavasta säiliöstä, jossa on prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa (800S ja 1300S) sekä kyläpuhdistamot.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Clewer on jatkuvatoiminen biologiskemiallinen pienpuhdistamo. Toiminta perustuu kantoaineeseen ja pyörimisliikkeeseen. Puhdistamo koostuu saostussäiliöstä, pumppaamosta ja prosessisäiliöstä. Puhdistusprosesseihin kuuluu ilmastus, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Saostuskemikaalia annostellaan saostussäiliöön prosessin palautuskierron yhteydessä.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio –prosessilla, jossa typpeä vapautuu ilmaan.

Havainnekuva Clewer puhdistamosta
Clewer puhdistamo @Clewer

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen saostussäiliöön
 • saostuskemikaalin annostelu
 • jäteveden ilmastus ja kantoaineprosessi
 • selkeytys
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • puhdistusprosessiin kuuluu lisäksi kierrätys hapettomaan vaiheeseen typenpoistoa varten

Tuoteperheen puhdistamot

 • Clewer 800S: 1-7 hlöä
 • Clewer 1300S: enintään 21 hlöä
 • Kyläpuhdistamot

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on suunniteltu asennettavaksi maahan, mutta asennus voidaan valmistajan ilmoituksen mukaan tehdä myös kellaritiloihin. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Clewer 800S on tarkoitettu 1-7 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 1200 l/vrk.
 • Prosessisäiliön pituus on 2380, leveys 800 mm ja korkeus 1846 mm. Tulo- ja lähtöyhteyden korkeusero määritellään asennuskohteen mukaan. Lisäksi tarvitaan saostussäiliö ja mahdollisesti pumppukaivo.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkönkulutus on n. 3,77 kWh/vrk
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään Clewer PAC liuosta. Liuos annostellaan suoraan 75 litran kemikaalisäiliöstä. Säiliöllinen riittää 300 m3 jätevesimäärälle. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia kemikaalin lisäyksistä.
 • Puhdistamon saostussäiliön liete tulee poistaa 150-300 m3 jätevesimäärän välein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
 • Puhdistamon huoltosopimuksen voi tehdä valmistajan kanssa.
 • Puhdistamoon kuuluu hälytys- ja etävalvontajärjestelmä. Etävalvonnalla voidaan seurata puhdistetun veden sameutta, kemikaalin ja lietteen määrää, sekä toimilaitteiden toimivuutta.
 • Puhdistamo on mahdollista myös hankkia leasing-periaatteella, eli liittymä- ja vuosimaksulla.

CE-merkintä

Clewer pienpuhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli Clewer 800S puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 1200 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 364 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 350 g BOD7/vrk)
Orgaaninen aine BOD7: 95 %

Orgaaninen aine COD: 92 %

Kiintoaine: 93 %

Kokonaisfosfori: 89 %

Kokonaistyppi: 65 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 3,77 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

Clewer pienpuhdistamoiden toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Clewer 800S pienpuhdistamo, Perniö

Clewer 800S pienpuhdistamo, Kaarina

Haja-asutusalueiden jätevesipäästöjen vähentäminen (MINWA)

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Clewer Technology Oy