Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Goodwell AG pienpuhdistamo

Goodwell AG pienpuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Goodwell AG on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta betonisesta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu neljä erikokoista puhdistamoa.

Goodwell-puhdistamo on saatavilla myös saneerauspakettina. Tällöin hyödynnetään olemassa olevia saostussäiliöitä, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sopivan kokoisia.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Puhdistamo voidaan hankkia niin sanottuna saneerauspakettina, joka asennetaan olemassa oleviin saostuskaivon osiin tai kokonaan valmiina. Saneerauspakettiin kuuluvat laitteet määritellään tapauskohtaisesti.

Puhdistamo voidaan asentaa toimimaan joko jaksoittain tai jatkuvalla virtaamalla. Tässä kuvataan esimerkkinä puhdistamo, joka asennetaan 3-osaiseen betoniseen saostuskaivoon ja joka toimii jaksoittain: Jätevedet johdetaan ensimmäiseen osaan, joka toimii esiselkeytyksenä ja lietevarastona. Toinen osa on varsinainen prosessiosa, johon jätevesi johdetaan painovoimaisesti. Prosessiosan prosesseihin kuuluu ilmastus, saostuskemikaalin syöttö, ilmastuksen pysäytysjakso, selkeytys, käsitellyn jäteveden pumppaus kolmanteen osaan ja lietteen palautuspumppaus ensimmäiseen osaan. Samanaikaisesti palautettu lietemäärä syrjäyttää jätevettä ensimmäisestä osasta prosessiosaan. Kolmas osa toimii jälkiselkeytyksenä. Lietettä poistetaan puhdistamon ensimmäisestä osasta.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Havainnekuva Goodwell puhdistamosta
Kuva: Goodwell Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Jätevesien johtaminen esiselkeytykseen
 • jätevesien johtaminen prosessiosaan
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
 • saostuskemikaalin annostelu
 • prosessiosan hapeton vaihe
 • selkeytysvaihe
 • jälkiselkeytys
 • käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poistaminen.

Tuoteperheen puhdistamot

 • Goodwell AG-1: alle 6 hlöä
 • Goodwell AG-1P: 7-9 hlöä
 • Goodwell AG-2: 10-12 hlöä
 • Goodwell AG-2P: 13-15 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Goodwell-puhdistamo voidaan hankkia saneerauspakettina, joka asennetaan betonisen saostuskaivon osiin. Saostuskaivo on kunnostettava ennen asennusta.
 • Puhdistamon laiteratkaisut suunnitellaan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi.
 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee erillisessä ohjauskaapissa prosessiosan yllä.
 • Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että saostuskaivon osiin hankitaan lämpöeristetyt kannet.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Saostuskemikaalina käytetään valmiina ostettavaa alumiinipohjaista kemikaaliliuosta (Kemiran PAX-14). Kemikaali annostellaan aikaohjatulla kemikaalipumpulla suoraan kanisterista. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostuskemikaalin lisäyksistä. Saostuskemikaalia kuluu noin 0,3 litraa jätevesikuutiometriä kohti.
 • Lietettä poistetaan esiselkeytysosasta, joka toimii myös lietevarastona.
 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa pumppujen tai kompressorin häiriöstä.

CE-merkintä

Goodwell AG1-puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen ominaisuuksia ja niiden arvoja eli suoritustasoja, joita verrataan rakennuskohteessa tuotteelle asetettuihin vaatimuksiin. Suoritustasoilmoitus ja CE-merkintä eivät takaa tuotteen käytettävyyttä Suomessa vaan kansalliset vaatimukset ratkaisevat tuotteen sopivuuden.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli Goodwell AG1P- puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 0,6 m3/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 224 g/vrk BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 250 g BOD7/vrk)
 

Orgaaninen aine (BOD7): 98 %

Orgaaninen aine (CODCr): 94 %

Kiintoaine: 93 %

Kokonaisfosfori: 92 %

Kokonaistyppi: 64 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 1,12 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

Goodwell AG puhdistamon toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Goodwell AG-1 panospuhdistamo, Porvoo

Goodwell pienpuhdistamo, Parainen

Goodwell saneerauspuhdistamo, Kaarina

Goodwell saneerauspuhdistamo, Lohja ja Sauvo

Goodwell saneerauspuhdistamo, Sauvo

Minwa hankkeen näytteenottoraportit vuosilta 2009-2010

Pienpuhdistamovertailun lopputulokset

Haja-asutusalueiden jätevesipäästöjen vähentäminen (MINWA)

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Goodwell Infradev Oy