Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

IISI KIVI saneerauspuhdistamo

IISI KIVI saneerauspuhdistamo on tarkoitettu harmaiden tai kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Iisi Kivi-puhdistamolla voidaan hyödyntää vanhat sakokaivot nykyaikaiseksi puhdistamoksi. Iisi Kivi asennetaan kolmiosastoisen saostussäiliön kolmannen osaston päälle. Saostussäiliö voi muodostua esimerkiksi kolmesta betonikaivosta tai kahdesta betonikaivosta, joista jälkimmäinen jaetaan kahteen osastoon väliseinälevyllä.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Iisi Kivi puhdistamo on jatkuvatoiminen biologiskemiallinen biosuodatin. Iisi Kivi puhdistamo kokonaisuus koostuu jo ennestään maahan asennetuista saostussäiliöstä sekä Iisi Kivi-biosuodattimesta ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Fosforia poistetaan kemiallisesti IISI-saostuskemikaalilla. Saostunutta fosforia laskeutetaan ja jätevedet esiselkeytetään ensin saostuskaivon 1. ja 2. osassa, josta ne painovoimaisesti virtaavat 3. osaan.

Valokuva Iisi kivi puhdistamosta
IISI KIVI Kuva: Avalon Nordic

Jätevesi nostetaan pumpulla suodattimen yläpuolelle ja levitetään biosuodattimelle. Jätevettä kierrätetään suodattimen läpi. Suodatinmateriaalin pintaan muodostuu biologisesti jäteveden orgaanista ainetta hajottava kerros. Jätevesi virtaa 3. osasta painovoimaisesti purkuputkeen.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Puhdistamon rakenne ja asennus

Iisi Kivi puhdistamo asennetaan saostussäiliön kolmannen osaston yläpuolelle maan päälle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.  Vanhojen kaivojen kunto tulee varmistaa ja huonokuntoiset kaivot tulee kunnostaa ennen asennusta.

 • Iisi Kivi puhdistamo on suunniteltu enintään viiden asukkaan käyttöön.
 • Saostuskaivon tai -säiliön tuuletuksen tulee toimia tehokkaasti.
 • Puhdistamoissa voidaan käsitellä joko kaikkia tai harmaita jätevesiä.
 • Puhdistamon fosforinpoistoa tehostetaan IISI-kemikaalin annostelulaitteella, jossa saostuskemikaalia syötetään taloviemäriin ja muodostunut sakka laskeutetaan saostuskaivossa.
 • IISI-kemikaalin annostelulaite asennetaan talon sisälle. Saostuskemikaalina käytetään valmiina ostettavaa kemikaaliliuosta; IISI-Saostuskemikaalia.
 • Puhdistamon korkeus on 1000 mm ja leveys 1200 mm.
 • Iisi Kivi-puhdistamo soveltuu erityisesti saneerauskohteisiin, niin muovisten, kuin myös betonisten saostuskaivojen yhteydessä käytettäväksi.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Sähkökeskus asennetaan maanpinnan yläpuolelle suodattimen viereen.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen kierrätyspumpun toimintahäiriöstä.
 • Lietettä tulee poistaa vähintään kahdesti vuodessa tyhjentämällä kaikki saostussäiliön osat.
 • Puhdistamon huollosta voi tehdä huoltosopimuksen laitevalmistajan kanssa.

CE-merkintä

Iisi Kivi on ns. saneerauspuhdistamo, jossa tekniikka asennetaan vanhoihin saostussäiliöihin, eikä kuulu minkään harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, joten CE-merkintää ei edellytetä.

Puhdistamon toimivuus

Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei toistaiseksi ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Iisi Kivi saneerauspuhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Avalon Nordic Oy