Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

IISI S6 ja S10 pienpuhdistamo

IISI pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa.  IISI puhdistamo on jatkuvatoiminen biologiskemiallinen biosuodatin. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä biosuodatin, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi puhdistamoa (S6 ja S10).

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

IISI pienpuhdistamo on biologinen suodatin. Puhdistamo koostuu 3-osaisesta saostussäiliöstä ja samaan kuoreen asennetusta biologisesta suodattimesta. Fosforinpoiston tehostamiseksi järjestelmään asennetaan IISI saostuskemikaalin annostelulaitteisto, joka aikakytkimellä säädettynä annostelee talosta saostuskaivoon virtaavaan jäteveteen saostuskemikaalia. Saostunutta fosforia laskeutetaan ja jätevedet esiselkeytetään ensin saostuskaivon 1. ja 2. osassa, josta ne painovoimaisesti virtaavat 3. osaan. Jätevesi nostetaan pumpulla suodattimen yläpuolelle ja levitetään suodattimelle. Jätevettä kierrätetään suodattimen läpi. Suodatinmateriaalin pintaan muodostuu biologisesti jäteveden orgaanista ainetta hajottava kerros. Jätevesi virtaa 3. osasta painovoimaisesti purkuputkeen.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Valokuva Iisu S6 puhdistamosta
Iisi S6 puhdistamo. Kuva Green Rock

Tuoteperheen puhdistamot

 • IISI S6: 1-6 hlöä
 • IISI S10: 1-10 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

IIISI puhdistamot asennetaan maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamosta on saatavilla malli saneerauskohteisiin, jolloin puhdistamo asennetaan olemassa olevan hyväkuntoisen saostuskaivon viimeisen osan päälle. Saostuskaivon minimivesitilavuus esim. viiden henkilön perheelle on 2 m3. Saostuskaivon tai -säiliön tuuletuksen tulee toimia tehokkaasti.
 • Puhdistamoissa voidaan käsitellä joko kaikkia tai harmaita jätevesiä.
 • Puhdistamon fosforinpoistoa tehostetaan IISI-kemikaalin annostelulaitteella, jossa saostuskemikaalia syötetään taloviemäriin ja muodostunut sakka laskeutetaan saostuskaivossa. IISI-kemikaalin annostelulaite asennetaan talon sisälle. Saostuskemikaalina käytetään valmiina ostettavaa kemikaaliliuosta; IISI-Saostuskemikaalia.
 • IISI S6:n korkeus on 2450 mm ja leveys 1583 mm.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Laitevalmistajan mukaan puhdistamon ulkopuolinen lämpöeristys on tarpeellinen, jos talviaikana tulee jaksoja, jolloin kiinteistöstä ei tule jätevettä.
 • Sähkökeskus asennetaan maanpinnan yläpuolelle suodattimen viereen.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen kierrätyspumpun toimintahäiriöstä.
 • Lietettä tulee poistaa vähintään kahdesti vuodessa tyhjentämällä kaikki saostussäiliön osat.
 • Puhdistamon huollosta voi tehdä huoltosopimuksen laitevalmistajan kanssa.

CE-merkintä

IISI pienpuhdistamo tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli IISI S6 puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 720 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 234 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 300 g BOD7/vrk)
Orgaaninen aine BOD7: 90%

Orgaaninen aine COD: 88%

Kiintoaine: 82%

Kokonaisfosfori: 85 %

Kokonaistyppi: 31 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 5,8 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

IISI pienpuhdistamoiden toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia:

Green Rock Iisi -puhdistamo, toimivuustestaus

Pienpuhdistamovertailun lopputulokset

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Avalon Nordic Oy