Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

IN-DRÄN biosuodatin 5 CE

IN-DRÄN biosuodatin 5 CE -puhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. IN-DRÄN on jatkuvatoiminen biosuodatukseen perustuva pienpuhdistamo. Puhdistamo koostuu saostussäiliöstä, maahan asennettavasta puhdistamosta ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

IN-DRÄN biosuodatin 5 CE toimii jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi virtaa painovoimaisesti laitteiston läpi. Jätevesi johdetaan viemäriputkea pitkin esiselkeytykseen eli puhdistamon edessä olevaan saostussäiliöön, jossa liete laskeutuu säiliön pohjalle.

Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. FosFighter fosforinsaostusyksikkö sijoitetaan ennen saostussäilöä. Orgaanisen aineen ja typen puhdistus tapahtuu mikrobien toimesta ja on siten riippuvainen hapesta.

Havainnekuva In-drän biosuodattimsesta
IN-DRÄN biosuodatin 5 CE. Kuva: FANN Ympäristötekniikka Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • saostuskemikaalin annostelu
 • jätevesien johtaminen esiselkeytykseen erilliseen saostussäiliöön
 • kiintoaineen poisto ja fosforin saostus saostussäiliössä
 • esiselkeytetyn jäteveden johtaminen biologiseen suodattimeen
 • suodattimen ilmastus
 • puhdistetun jäteveden johtaminen painovoimaisesti purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poistaminen.

Puhdistamon rakenne ja asennus

IN-DRÄN biosuodatin 5 CE asennetaan maan alle saostussäiliön jälkeen. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamo on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on maksimi 900 l/vrk.
 • Puhdistamon mitat ovat: leveys 1,2 m, pituus 2,4 m, korkeus n.1 m.
 • Paino 350 kg.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkönkulutus on n. 0,77 kWh/vrk ja vuodessa 281 kWh.
 • FosFighter kemikaalisäiliö (tilavuus 15 l) asennetaan sisätiloihin. Sopiva kytkentäpiste on paikka, missä viemäri- ja sähköliitäntä löytyy metrin säteellä.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että mahdollinen pumppukaivo routaeristetään.
 • Maatäyttö säiliön päällä on oltava vähintään 0,2 m ja maksimissaan 1 m ja kaato saostussäiliöltä Biosuodatin 5 CE:hen tulee olla vähintään ≥ 5 ‰.
 • Mahdollisuus näytteenottoon lähtevästä puhdistetusta vedestä on purkuyhteen yhteyteen tulevasta vesilukon näytteenottoputkesta.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

Saostuskemikaalina käytetään FosFighter/EkoTreat-tuotetta. Kemikaali annostellaan viemäriin ennen saostussäiliötä. Annostelija toimii henkilöluvun mukaan, tai voidaan säätää suhteutettuna virtaukseen. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostusainekanisterin vaihdosta annostelijaan. Saostuskemikaalia kuluu vuodessa noin 15 l per henkilö.

Muuta huomioitavaa

 • Kolmen kuution saostussäiliöllä tyhjennys tehdään kahdesti vuodessa. Neljän kuution saostussäiliöllä tyhjennys tehdään kerran vuodessa.
 • Vähintään kerran vuodessa on tarkistettava, että veden pinta ei ole noussut poikkeuksellisesti (saostussäiliössä, mahdollisessa jakokaivossa, tuuletusputkessa, puhallin‑ /näytteenottoputkessa tai mahdollisessa tarkastuskaivossa)
 • Puhallin tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.
 • Ilmanvaihto tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.
 • Mahdollinen pumppu tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.
 • Mahdollinen hälytin tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

CE-merkintä

IN-DRÄN biosuodatin 5 CE on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli IN-DRÄN biosuodatin 5 CE
 • testattu mitoitusvirtaamalla 900 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 300 g BOD5/vrk
Orgaaninen aine BOD5: 98,7%

Orgaaninen aine COD: 97,8%

Kiintoaine: 99,3%

Kokonaisfosfori: 99,3%

Kokonaistyppi: 55,3%

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,77 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

IN-DRÄN biosuodattimen toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

In-Drän biosuodatin 5, Masku 2009-2013

In-Drän biosuodatin 5, Masku 2017-2020

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: FANN Ympäristötekniikka Oy