Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Jita Kemik panospuhdistamo

Jita Kemik-puhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 600 l/vrk puolesta puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan kaikkien jätevesien käsittelyn. Jita Kemik-puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Jätevedet esiselkeytetään puhdistamon kahdessa ensimmäisessä säiliöosassa. Kolmas osa toimii prosessisäiliönä. Prosesseihin kuuluu ilmastus, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Saostuskemikaalin lisääminen prosessiin tapahtuu ilmastuksen yhteydessä. Ylijäämälietettä pumpataan prosessin lopussa takaisin esiselkeytysosastoon. Lietettä poistetaan ajoittain puhdistamon esiselkeytysosastosta.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio / denitrifikaatio –prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Havainnekuva Jita Kemik puhdistamosta
Kuva: Jita Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat

 • jätevesien kaksivaiheinen esiselkeytys
 • esiselkeytetyn jäteveden pumppaus mammutpumpulla prosessisäiliöön
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus prosessisäiliössä
 • saostuskemikaalin annostelu prosessisäiliöön
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen prosessisäiliöstä purkuputkeen
 • ylijäämälietteen pumppaus prosessisäiliöstä takaisin esiselkeytykseen
 • ylijäämälietteen poisto esiselkeytyssäiliöistä.

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Jita Kemik panospuhdistamoa valmistetaan yhtä kokoa, joka on tarkoitettu 1-6 asukkaan käyttöön.
 • Puhdistamo koostuu polyeteenisäiliöstä, joka on jaettu kolmeen osastoon ja ohjauskeskuksesta. Esiselkeytysosastojen koot ovat 1,5 ja 1 m3 ja prosessiosaston 1 m3
 • Puhdistamon pituus on 2350 mm, leveys 2040 mm ja kokonaiskorkeus pohjasta kanteen n. 2150 mm. Tuloviemärin korkeus säiliön pohjasta on 1230 mm. Tulo- ja lähtöviemärin välinen korkeusero on 30 mm.
 • Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.
 • Pohjaveden nosteen aiheuttama paine on otettava asennuksessa huomioon ja puhdistamo on suositeltavaa ankkuroida esim. ankkurointikankaalla tai muulla riittävällä tavalla. Suurin sallittu asennussyvyys säiliön päältä maan pintaan on 80 cm. Lämpöeristyksen tarve on kiinteistökohtainen.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkö- ja säätölaitteiden ohjauskeskus asennetaan maanpinnan yläpuolelle.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Lietteiden ja kemikaalin pumppaus tapahtuu mammutpumpuilla. Ilmastus ja mammutpumppaus toimii puhdistamon ohjausyksikössä sijaitsevalla paineilmakompressorilla.
 • Saostuskemikaalina voidaan käyttää valmista alumiinikloridiliuosta. Saostuskemikaali annostellaan suoraan 30 litran kemikaalisäiliöstä. Säiliöllinen (30 litraa) riittää noin 50 m3jätevesimäärälle. Merkkivalo muistuttaa kemikaalisäiliön täytön tarpeesta. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia kemikaalin lisäyksistä.
 • Saostussäiliöt tulee tyhjentää viimeistään kun ensimmäinen saostusosasto on n. puolillaan lietettä. Neljän (4) asukkaan kotitaloudessa tyhjennysväli on n. 5-8 kk.
 • Puhdistamon ohjauskeskuksessa oleva hälytysvalo antaa häiriöilmoitukset saostuskemikaalin vähäisyydestä ja mahdollisista muista häiriötilanteista, kuten onko jäteveden pinta saostussäiliössä liian korkealla.

CE-merkintä

Jita Kemik puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Valmistaja on esittänyt SYKElle puhdistamon suoritustasoilmoituksen (DoP). Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli Jita Kemik puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 0,6 m3/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 200 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 300 g BOD7/vrk)
 Orgaaninen aine (BOD7): 98 %

Orgaaninen aine (COD): 95 %

Kiintoaine: 98 %

Kokonaisfosfori: 96 %

Kokonaistyppi: 50 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,9 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

Jita Kemik puhdistamon toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

JITA KEMIK panospuhdistamo, Nurmijärvi

Jita Kemik panospuhdistamo, Paimio

Pienpuhdistamovertailun lopputulokset

Haja-asutusalueiden jätevesipäästöjen vähentäminen (MINWA)

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Haja-asutuksen jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit (MASU) – loppuraportti

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Jita Oy