Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Klaro pienpuhdistamo

Klaro pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Klaro on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Klaro puhdistamoiden tuoteryhmään kuuluu kolme erikokoista puhdistamoa. Valmistaja tekee myös vanhoihin hyväkuntoisiin sakokaivoihin asennettavaa Klaro RETROFIT saneerausjärjestelmää, joka perustuu samaan tekniikkaan.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Klaro pienpuhdistamo toimii aktiivilietemenetelmällä ja nk. panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu yhdestä muovisäiliöstä, joka on jaettu väliseinällä kahteen osastoon. Jätevedet esiselkeytetään puhdistamon säiliön ensimmäisessä osassa, minkä jälkeen ne pumpataan panoksittain 4 kertaa vuorokaudessa prosessisäiliöön eli bioreaktoriin. Järjestelmä kontrolloi saapuvan jäteveden määrää, ja siirtää jätevettä prosessisäiliön puolelle vain kun raja-arvo selkeytyssäiliössä ylittyy. Tämän pumpun toiminnan ajoitukseen on kytketty saostuskemikaalin pumppaus prosessiin. Prosesseihin kuuluu ilmastus, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Osa aktiivilietteestä pumpataan takaisin esiselkeytyssäiliöön, osan jäädessä prosessisäiliöön seuraavaan panokseen. Lietettä poistetaan ajoittain puhdistamon esiselkeytyssäiliöistä.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Havainnekuva Klaro puhdistamosta
Klaro-puhdistamo © Meltex Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien esiselkeytys
 • esiselkeytetyn jäteveden pumppaus mammut-pumpulla prosessisäiliöön
 • saostuskemikaalin annostelu prosessisäiliöön vain jäteveden kulutuksen mukaan
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus prosessisäiliössä
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden pumppaaminen prosessisäiliöstä purkuputkeen
 • ylijäämälietteen pumppaus prosessisäiliöstä takaisin esiselkeytykseen
 • ylijäämälietteen poisto esiselkeytyssäiliöistä.

Tuoteperheen puhdistamot

 • Klaro 5: mitoitus 1-5 hlöä
 • Klaro 8: mitoitus 5-8 hlöä
 • Klaro 10: mitoitus 8-10 hlöä

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo asennetaan normaalisti maahan kaivamalla, mutta voidaan myös asentaa osittain maanpinnan yläpuolelle tai tekniseen huoltotilaan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Klaro 5 puhdistamon mitoitusvirtaama 750 l/vrk (1-5 hlöä)
 • Klaro 5 mitat: 2280 x 1755 x 2200 (leveys x pituus x korkeus huoltokaivoilla),
 • Tuloputken etäisyys laitteen kannesta 200 mm.
 • Pohjaveden nostepaine on otettava asennuksessa huomioon. Suurin sallittu asennussyvyys säiliön päältä maan pintaan on 1,2 m. Klaro järjestelmän rakenteen ansiosta ankkurointia ei tarvita jos asennusohjetta noudatetaan, pohjavettä voi olla enimmillään säiliön puoliväliin asti. Järjestelmä täytetään heti maahan asentamisen jälkeen vedellä.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän. Sähkö- ja säätölaitteiden keskusyksikkö asennetaan normaalisti sisätiloihin, tekniseen tilaan, autotalliin tms. kuivaan varastotilaan. Lisävarusteena saa ulkotiloihin asennettavan keskusyksikön.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Lämpöeristyksen tarve on arvioitava työmaalla. Valmistaja suosittelee tulo ja poistoputken lämmöneristystä.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Lietteiden ja pumppaus tapahtuu mammutpumpuilla. Ilmastus ja mammutpumput toimivat puhdistamon keskusyksikössä sijaitsevalla paineilmakompressorilla. Kemikaali pumpataan letkupumpulla, joka on myös keskusyksikössä.
 • Saostuskemikaalina käytetään polyalumiinikloridiliuosta, joka annostellaan järjestelmään tulevan jätevesimäärän mukaan kemikaalisäiliöstä. Puhdistamon käyttäjän on huolehdittava kemikaalin lisäyksistä säiliöön. Keskimääräinen kulutus on n. 5 l / henkilö / vuosi.
 • Järjestelmässä on ns. loma-asento
 • Lietettä tulee poistaa kerran vuodessa tai tarpeen mukaan
 • Jätevesiä ei tarvitse esikäsitellä saostuskaivossa tai -säiliössä ennen puhdistamoon johtamista.
 • Mahdollisuus huoltosopimukseen.
 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka antaa häiriöilmoituksen (mm. sähkökatko, kemikaalin annostelupumpun toimintahäiriöt, saostussäiliön pinnankorkeus)

CE-merkintä

Klaro puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Valmistaja on esittänyt SYKElle puhdistamon suoritustasoilmoituksen (DoP). Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus Orgaaninen aine BOD5: 97 %

Orgaaninen aine COD: 93 %

Kiintoaine: 97 %

Kokonaisfosfori: 95 %

Kokonaistyppi: 70 %

Liite C: Murtolujuus

Pitkäaikaiskestävyys

Hyväksytty

Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,9 kWh/vrk

Puhdistamon toimivuus

Klaro puhdistamon toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia:

Klaro-Easy panospuhdistamo, toimivuustestaus

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Meltex Oy