Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Labko BioVision pienpuhdistamo

Labko BioVision pienpuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Labko BioVision on jatkuvatoiminen biosuodatin, joka koostuu kolmiosaisesta saostussäiliöstä ja Labko BioPlus -puhdistamosta. Labko BioPlus-puhdistamon voi asentaa myös olemassa olevien saostussäiliöiden yhteyteen.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Labko BioVision puhdistamo on toimintaperiaatteeltaan jatkuvatoiminen biologis-kemiallinen biosuodatin. Kolmiosastoinen saostussäiliö (2 m3) toimii esikäsittelyn lisäksi myös lietteen varastosäiliönä. Biologisessa osassa (Labko BioPlus 1,2 m3), on jakoallas ja biosäkkejä (3,5 kg/kpl), jotka sisältävät muovista täyteainetta sekä keinokuitutilkkua. Tuloviemäri ohjaa tulevan jäteveden jakoaltaalle. Jakoaltaan tehtävänä on jakaa jätevesi tasaisesti biosäkkien pinnalle. Jakoaltaassa on lisäksi suodatin, joka erottaa saostuskaivon läpäisseen rasvan ja kiintoaineen estäen biosäkkien tukkeutumisen. Biosäkit toimivat mikrobeiden kasvualustana ja puhdistus tapahtuu biosäkkien pinnalle muodostuvan biofilmin avulla.

Havainnekuva BioVision puhdistamosta
BioVision puhdistamo @Wavin-Labko

Labko BioPlus-puhdistamo on mahdollista asentaa olemassa olevien saostussäiliöiden yhteyteen. Saostussäiliöiden vaatimukset ovat:1. vähintään 3-osastoinen saostussäiliö. 2. Vähintään 2 m3 saostussäiliötilavuutta ja 3. Saostussäiliöt ovat hyväkuntoiset ja tiiviit.

Fosfori poistetaan jätevedestä kiinteistöön sisälle asennettavan Fosfori 10-fosforinpoistopumpun avulla. Saostuskemikaalina käytetään Labko BioVision saostuskemikaalia (PAX-XL60). Saostuskemikaalia kuluu 5 hengen perheellä noin 1,3 dl/vrk. Kemikaalin määrä asetetaan perheen henkilömäärän mukaan ja kemikaali annostellaan viemäriin aikaohjatusti.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Puhdistamon rakenne ja asennus

Labko BioVision puhdistamo asennetaan maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Labko BioPlus-puhdistamo asennetaan maahan, olemassa olevien saostussäiliöiden jälkeen. Saostussäiliöissä tulee olla T-haarat.

 • Järjestelmä on tarkoitettu 1-6 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on 900 l/vrk
 • Puhdistamon mitat ovat 1.32 m x 1,32 m x 2,40 m (leveys x pituus x korkeus huoltokaivoilla)
 • Puhdistamon paino on 190 kg
 • Saostuskaivon mitat ovat 2,4 m x 1,4 m x 2,3 m
 • Saostuskaivon paino on 150 kg.
 • Fosforinpoistopumpun sähkönkulutus on vuodessa noin 1,7 kWh, ei muita sähkölaitteita.
 • Kemikaalisäiliö sijaitsee sisätiloissa.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että järjestelmä lämpöeristetään.
 • Asennussyvyys maksimissaan 1 m tuloviemäristä maanpintaan.
 •  Näytteenottokaivo on saatavana lisävarusteena.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalisäiliön täytetään tarpeen mukaan. Kemikaalin kulutus säädetään henkilömäärän mukaan.
 • Saostussäiliön tyhjennys kahdesti vuodessa 4-5 hengen taloudessa, tai tarpeen mukaan.
 • Jakoaltaan huuhtelu 1-2 krt/vuodessa tai tarvittaessa.
 • Suodatin pestään tarvittaessa, jos jakoallas alkaa rasvottuua ja menemään tukkoon.

CE-merkintä

Labko BioVision on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

LabkoBioPlus-puhdistamoa myydään asennettavaksi olemassa olevien saostussäiliöiden yhteyteen. Tällöin puhdistamo kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-6 soveltamisalaan

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli Labko BioVision puhdistamo
 • testattu mitoitusvirtaamalla 600 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 211 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 360 g BOD7/vrk)
Orgaaninen aine BOD7: 95%

Orgaaninen aine COD: 94%

Kiintoaine: 99%

Kokonaisfosfori: 96 %

Kokonaistyppi: 30 %

Liite C: Pitkäakaiskestävyys Hyväksytty

_

Puhdistamon toimivuus

Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei toistaiseksi ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Labko BioVision puhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa. Puhdistamo on CE-merkitty, joten sille on suoritettu standardin mukainen toimivuustestaus.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Wavin Oy