Aineistopankki | Vesihuolto | Tietokortti | Ruotsi

Markinfiltration

Vid markinfiltration infiltreras avloppsvattnet genom jordlagren, varefter det följer med grundvattnet och i allmänhet rinner ut i ytvatten, till exempel i en sjö.

Det är en betydande principiell skillnad mellan en markinfiltrationsanläggning och en markbädd. I markinfiltrationsanläggningen transporteras det filtrerade avloppsvattnet ner till grundvattnet. I markbädden samlas det filtrerade avloppsvattnet i dräneringsledningar och leds till en utloppsplats, till exempel ett öppet dike.

Vid markinfiltration bryts det organiska materialet i avloppsvattnet ner i det mikroblager som normalt bildas i den övre delen av jordlagret under spridningslagret (se illustrationen). För att den biologiska reningsprocessen ska fungera krävs att det finns tillräckligt med syre i marken.

Syretillförseln sköts i huvudsak via luftningsrör, men ytkonstruktionerna får inte göras så lufttäta att nedbrytningen av organiskt material i bioskiktet förhindras.

Markinfiltrationens biologiska process avlägsnar fosfor. Fosfor binds bland annat till jordmånens korn. Det kan vara nödvändigt att effektivera fosforreningen vid markbehandling, i synnerhet om reningskraven är strängare än grundnivån. Fosfor kan fällas ut före behandlingssystemet genom att dosera en fosforfällningskemikalie till exempel i avloppet som leder till slamavskiljaren. Fosforfällningen urskiljs när den sjunker ner i slamavskiljaren.

Vid markinfiltration oxideras kväve till nitrat och kan delvis försvinna ur systemet i form av kvävgas. Som nitrat sprids kväve lätt till grundvattnet. Största delen av bakterierna i avloppsvattnet dör i ett ganska tidigt skede, men i synnerhet virus har konstaterats kunna spridas långt med grundvattnet. Även klorider och sulfater i avloppsvattnet sprids ofta med grundvattnet.

När markinfiltration planeras är det viktigt att utreda bland annat följande:

  • Infiltrerat avloppsvatten får inte spridas till någons brunn (vattentäkt).
  • Mellan infiltrationspunkten och den högsta möjliga grundvattennivån ska finnas ett tillräckligt tjockt jordlager som renar avloppsvattnet tillräckligt.
  • Jordmaterialet ska leda avloppsvattnet på lämpligt sätt, det vill säga jordmånens kornstorlekskurva faller inom det område som anges i anvisningarna.
  • Om det finns kommunspecifika bestämmelser om markinfiltration i miljöskyddsföreskrifterna.