Etusivu | Vesien kestävä käyttö | Tietokortti | Suomi

Peruskuivatushankkeen rahoitus

Peruskuivatushankkeiden tukeminen on siirtymässä CAP27-tuen piiriin (Yhteinen ojitusinvestointi). Tällä hetkellä ei oteta uusia rahoitushakemuksia vastaan, lisätietoja asiasta tulee myöhemmin. Ennen vuotta 2023 vireille tulleiden hakemusten käsittely ja maksatus jatkuvat normaalisti.

Peruskuivatushankkeen tukemisen tavoitteena on parantaa maatilatalouden toimintaedellytyksiä ja alentaa tuotantokustannuksia. Lisäksi tarkoituksena on luoda hyvät edellytykset paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle. Toimiva peltolohkojen kuivatus on tehokkaan kasvinviljelyn perusedellytys, joka samalla vaikuttaa myönteisesti ympäristökuormituksen vähenemiseen. Tukemisen yhtenä tavoitteena on myös vähentää peruskuivatuksesta mahdollisesti ympäristölle, erityisesti vesistöille ja kalastolle, aiheutuvia haittoja sekä parantaa alueen ympäristö- ja maisema-arvoja.  Myös runsaista sadejaksoista aiheutuvat satovahingot jäävät vähäisemmiksi.

Rahoitushakemus

Peruskuivatushanke voidaan toteuttaa sopimusojituksena tai ojitusyhteisön toimesta. Tuen hakijana on ojitusyhteisö tai, jos hanke toteutetaan osakastyönä, hyödynsaajat yhteisesti.

Tukihakemus lähetetään oman alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus). Rahoitushakemuksen liitteenä toimitetaan kuivatussuunnitelmat. Suunnitelmat hyväksytään yleensä ojitustoimituksessa, mutta sopimusojituksessa suunnitelmat hyväksytetään rahoituskäsittelyn yhteydessä. Jos on kyse peruskorjaustyöstä, suunnitelmana voidaan käyttää myös aiemman peruskuivatushankkeen päivitettyä ja tarkastettua suunnitelmaa. Suunnitelmien tulee täyttää vesilain asettamat vaatimukset.

 Tuen määräytymisen perusteet

Tuen myöntämisen edellytykset arvioidaan rahoitushakemusten käsittelyn yhteydessä. Tuettavassa hankkeessa hyödyn tulee kohdistua pääasiassa viljelysmaahan ja useampaan kuin yhteen maatilaan. Toteutuskustannusten tulee olla kohtuulliset hankkeella saavutettavaan hyötyyn nähden.

Tuen myöntämiseen vaikuttavat suunnitelman laadukkuus sekä ympäristövaikutusten huomioon ottaminen ja luonnonmukaiset kuivatusmenetelmät. Myös työn valvonta on tärkeä kriteeri. Hankekohtaisen arvioinnin perusteella harkinnanvaraisiin ympäristönsuojelu ja -hoitotoimenpiteisiin voidaan myöntää täysimääräisesti avustusta.

Peruskuivatusta koskevat säädökset määrittävät tuen tason ja enimmäismäärän. Hankekohtaisen arvioinnin perusteella harkinnanvaraisiin ympäristönsuojelu ja -hoitotoimenpiteisiin voidaan myöntää täysimääräisesti avustusta.

Työn toteuttaminen

Hanketta voidaan ryhtyä toteuttamaan, kun ELY-keskus on antanut rahoituspäätöksen ja kun yhteisö on ilmoittanut ELY-keskukselle sitoutuvansa päätökseen. Jos hakijana on ojitusyhteisö, sitoumukseen on liitettävä pöytäkirjaote yhteisön kokouksesta, jossa sitoumuksesta on päätetty. Rakennustyö pitää toteuttaa rahoituspäätöksessä määrätyssä ajassa. Työn suoritusaika on enintään kolme vuotta.

Avustusta maksetaan työn edistymisen mukaan. Viimeisen erän suuruus määrätään rahoituspäätöksessä, ja se maksetaan, kun työ on suoritettu hyväksyttävällä tavalla.