Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tietokortti | Suomi

Peruskuivatushankkeen rahoitus

Peruskuivatushankkeen toteuttamiseen on mahdollista hakea maatalouden investointitukea yhteiselle ojitusinvestoinnille. Tukea haetaan sähköisesti ELY-keskuksesta Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Tuettavan hankkeen on edistettävä ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa.

Tukikohde

Yhteisen ojitusinvestoinnin tukea voi hakea ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävää peruskuivatustoimintaa varten. Peruskuivatustoimintaa voi olla esimerkiksi valtaojien perkaus, kaivu ja padotus, putkiojien rakentaminen sekä peltoalueiden pengertäminen ja pumppaamoiden perustaminen.

Peruskuivatusta voidaan toteuttaa hyödyntäen luonnonmukaisia suunnitteluratkaisuja, kuten kaksitasouomia, uomien mutkaisuutta ja tulvatasanteita taikka muita vastaavia ratkaisuja tai rakennelmia. Tukea voi saada uusille peruskuivatushankkeille tai olemassa oleviin uomiin kohdistuville peruskorjaushankkeille, mikäli niissä otetaan huomioon luonnonmukaiset suunnitteluratkaisut. Tukea ei myönnetä uoman vahvistetun suunnitelman mukaiseen kunnossapitoon. Investoinnin toteuttamisella saatavan hyödyn on kohdistuttava maatalousmaahan ja useampaan kuin yhteen maatilaan.

Tuensaaja

Tukea voivat hakea vesilain 5 luvun mukainen ojitusyhteisö tai yhteisestä ojituksesta sopineiden kiinteistönomistajien ja vuokraoikeuden haltijoiden ryhmittymä siltä osin, kuin ojitusyhteisön jäsenet, kiinteistönomistajat ja vuokraviljelijät ovat aktiiviviljelijöitä ja investoinnista saatava hyöty kohdistuu maatalousmaahan. Ruokaviraston sivuilta löydät tietoa aktiiviviljelijän määritelmästä.

Tuenhakijana toimii joko ojitusyhteisö tai yksi keskinäisellä sopimuksella toteutettavaan hankkeeseen osallistuvista aktiiviviljelijöistä. Tuenhakuun osallistuvien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä. Jos hankkeesta saa kuivatushyötyä myös ei-maatalousmaa (esimerkiksi tontti- tai metsäkiinteistö), sen osuudelle voi hakea harkinnanvaraista vesistöavustusta (VnA 714/2015) yhteisen ojitusinvestointituen hakemuksen jättämisen jälkeen.

Tuen määrä

Tuen määrä on 40 % hyväksyttävistä kustannuksista. Myönnettävä tukimäärä on aina yli 3 000 euroa eli investoinnin kokonaiskustannusarvion tulee olla yli 7 500 euroa (ojitusyhteisöt sisältäen alv, muut alv 0 %). Maatalouden investointitukia voidaan kolmen verovuoden jakson aikana myöntää enintään 1 500 000 euroa maatilaa kohden.

Tuen hakeminen

Ennen hakemuksen tekemistä on suositeltavaa olla yhteydessä oman alueen ELY-keskukseen. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä ja kertovat, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan.

Tukea haetaan sähköisesti ELY-keskuksesta Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Hakemus toimii myös vesilain mukaisena ojitusilmoituksena, mikäli kyseessä ei ole ojitustoimituksessa tai aluehallintovirastossa vahvistetusta ojitussuunnitelmasta.

Tuen hakemista varten tarvitaan Y-tunnus ja Suomi.fi -valtuutus hakemuksen tekijälle. Vesitalousisännöitsijän oppaan luvussa 10 Ojitusyhteisön hallinto on olemassa ohje tätä varten. Kysy tarvittaessa neuvoa oman alueen ELY-keskuksesta.

Hakemukseen tarvittavat liitteet

 • Vesilain 5 luvun 15 § mukainen ojitussuunnitelma, kustannusarvio ja kustannusosittelu
  -> Kustannusositteluun on eroteltava aktiiviviljelijät ja ei-aktiiviviljelijät
 • Vapaamuotoinen selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä tukikelpoiseksi (koskee ojitusyhteisöjä)
 • Ojitustoimituksen päätös tai tarvittavat viranomaisluvat (aluehallintoviraston myöntämä vesilain mukainen lupa)
 • Hanketta varten perustetun ojitusyhteisön yhteisösopimus ja säännöt, tai jos tällaista yhteisöä ei ole perustettu, hyödynsaajien keskinäinen sopimus hankkeen toteuttamisesta, kunnossapidosta ja kustannusten osittelusta
 • Ilmoitus hankkeen toimitsijoista
 • Pöytäkirja kokouksesta, jossa on päätetty tuen hakemisesta
 • Puolelta kustannusosittelun mukaisesta hyödystä on oltava maatalouden veroilmoitus, maatilan velkaluettelo ja verotuspäätös
 • Tarjouspyyntöihin saadut tarjoukset

Yhteisissä ojitusinvestoinneissa ei tarvita liiketoimintasuunnitelmia, mutta ainakin isoissa investoinneissa olisi ne kuitenkin hyvä toimittaa. Ammattitaitovaatimusta ei ole eli ei tarvita todistuksia. Ojitussuunnitelman tulee olla laadittu riittävällä ammattitaidolla.

Ojitussuunnitelma

Hakijan on toimitettava ojitushankkeesta vesilain 5 luvun 15 § mukainen ojitussuunnitelma. Ojitussuunnitelman sisältövaatimuksista säädetään vesilain lisäksi vesitalousasetuksessa (1560/2011, 26 §). Yhteisen ojitusinvestoinnin tukea haettaessa tulee suunnitelmaan sisällyttää myös maatalouden rakennetukiasetuksen (265/2023, 26 §) mukaisesti suunnitelmat hankkeelle tarkoituksenmukaisista rakenteista, toimenpiteistä tai luonnonmukaisista suunnitteluratkaisuista

 1. ojituksesta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen estämiseksi tai vähentämiseksi;
 2. ravinteiden ja kiintoaineksen pidättämiseksi;
 3. virtauksen viivyttämiseksi;
 4. muuttuviin sää- ja vesiolosuhteisiin sopeutumiseksi, ja
 5. luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Suunnitelmat hyväksytään yleensä ojitustoimituksessa, mutta keskinäisellä sopimuksella tehtävässä hankkeessa suunnitelmat hyväksytetään hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Jos on kyse peruskorjaustyöstä, suunnitelmana voidaan käyttää myös aiemman peruskuivatushankkeen päivitettyä ja tarkastettua suunnitelmaa.

Hakuaika

Tukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 16.10.–15.1.
 • 16.1.–15.3.
 • 16.3.–15.8.
 • 16.8.–15.10.

Hakemukset arvioidaan maatalouden investointitukien valintaperusteiden mukaisesti (kohta ”Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit, energiainvestoinnit sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit”).

Tuen myöntämisen edellytykset

 • Investoinnin toteuttamisella saatavan hyödyn on kohdistuttava maatalousmaahan ja useampaan kuin yhteen maatilaan.
 • Tuen myöntäminen edellyttää vesilaissa tarkoitetun valtion valvontaviranomaisen (ELY-keskuksen Y-vastuualue) puoltavaa lausuntoa hankkeen ympäristövaikutuksista. Jos lausuntoa ei ole hankittu etukäteen, pyytää tukihakemuksen käsittelijä sen viran puolesta.

Hyväksyttävät kustannukset

Tukea voidaan myöntää investoinnista aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin. Kustannusten tulee perustua vastaavien investointien tavanomaiseen hintatasoon ja tuen hakuajankohdan kustannustasoon.

Tukea ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat:

 • käytettyjen koneiden tai laitteiden hankinnasta;
 • traktorin tai pienkuormaajan hankinnasta;
 • hankinnoista, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijana olevan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole hankittu riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tarjoajilta;
 • hakijan itsensä suorittamasta kuljetuksesta;
 • viranomaisluvista, liittymämaksuista tai vastaavista kuluista.

Älä aloita hanketta ennen vireilletuloa

Tukea ei myönnetä sellaiseen investointiin, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä (esimerkiksi lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu tai työn tekeminen on aloitettu). Ennen tukihakemuksen jättämistä aiheutuneet välttämättömät suunnittelukustannukset ovat kuitenkin tukikelpoisia paitsi, jos ne ovat aiheutuneet ennen 1.1.2023.

Investoinnin toteuttaminen

Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa tukipäätöksestä. Jos tukea investointiin on myönnetty sellaisen vesilaissa tai maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun luvan perusteella, joka ei ole saanut lainvoimaa, lasketaan määräaika lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Toteutukselle voi saada jatkoaikaa kaksi kertaa. Jatkoaikaa voi saada enintään vuodeksi kerrallaan. Jatkoaikaa haetaan ELY-keskuksesta ennen kuin päätöksen voimassaoloaika päättyy. Edellytyksenä jatkoajan saamiselle on, että investoinnin toteuttaminen on aloitettu määräajassa ja että määräajan pidentämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksatuksen hakeminen

Maatalouden investointituen maksua haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä. Lisää tietoa tuen maksamisesta sekä hakemuksen lomakkeet Ruokaviraston Maatalouden investointituet -sivuilla.

Lisätietoa

Maatalouden investointituet (Ruokavirasto)

Maatalousmaan kuivatus (vesi.fi)

Luonnonmukaiset menetelmät maankuivatuksessa (vesi.fi)

Vesitalousisännöitsijän opas (doria.fi)

Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007 (finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta 265/2023 (finlex.fi)

Vesilaki 587/2011 (finlex.fi)

Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista 1560/2011 (finlex.fi)