Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Raita BioKem pienpuhdistamo

Raita BioKem on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. BioKem on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Tuoteperheeseen kuuluu eri puhdistamotyyppejä kokoluokan ja käyttötarkoituksen mukaan: BioKem S, BioKem XL ja BioKem AGRI. Kaikista malleista löytyy myös puhdistamomalleja, joissa vanhan järjestelmän hyväkuntoisia säiliötiloja voidaan hyödyntää prosessissa joko kokonaan (PA kaivopuhdistamo) tai esikäsittely- ja lietteenkeräyssäiliönä (saneerauspuhdistamo).

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Raita BioKem puhdistamot ovat aktiivilietepuhdistamoita, jotka toimivat Raita Multiohjelmalla – panosperiaatteella. Jätevedet johdetaan ensimmäiseen säiliötilaan, joka toimii keräyssäiliönä ja siitä jätevesipanos pumpataan prosessisäiliöön. Puhdistamo seuraa tulevan veden määrää ja käsittelymäärät vaihtelevat kuormituksen vaihtuessa. Puhdistamo on varustettu automaattisilla toiminnoilla biologisen valmiuden ylläpitämiseksi seisokkitilanteiden aikana. Prosessisäiliössä jäteveden ja aktiivilietteen seosta ilmastetaan. Ilmastuksen yhteydessä kemikaalipumppu pumppaa annoksen saostuskemikaalia prosessiin. Ilmastusvaiheen jälkeen jätevesi selkeytetään. Selkeytynyt jätevesi pumpataan purkuputkeen ja johdetaan sopivaan purkupaikkaan. Jäteveden esikäsittelymenetelmät ja ylijäämälietteen poisto- ja käsittelytavat vaihtelevat BioKem puhdistamoiden eri malleissa.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään sitomalla typpeä lietteeseen ja nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla.

Valokuva Raita BioKem puhdistamosta
Raita BioKem (kuva: Raita Environment)

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Vaihtoehtoiset vaiheet ennen jäteveden johtamista prosessisäiliöön
  • jätevesien esisaostus tai
  • jätevesien hienonnus ja pumppaus silppuripumpulla
 • jäteveden ilmastus prosessisäiliössä
 • saostuskemikaalin pumppaus ilmastusvaiheeseen
 • selkeytysvaihe prosessisäiliössä
 • puhdistetun jäteveden poistopumppaus prosessisäiliöstä purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poisto joko suoraan prosessisäiliöstä, erikseen asennettavasta lietteen lahotustilasta tai puhdistamoon asennettavan lietteen suodatuslaitteen avulla.

Tuoteperheen puhdistamot

 • BioKem S, kotitalouspuhdistamo: mitoitusvirtaama 850 l/vrk, 2-8 hlöä
 • BioKem XL, yhteispuhdistamo: mitoitusvirtaama 2000 l/vrk – 500000 l / vrk
 • BioKem AGRI, on maatalouden (kotitalousjätevesi + kuorimo- ja maitotilajätevesi jne) käyttöön tarkoitettu puhdistamo: mitoitusvirtaama 1000 l/vrk – 100000 l / vrk

Kaikista malleista löytyy myös puhdistamomalleja, joissa vanhan järjestelmän hyväkuntoisia säiliötiloja voidaan hyödyntää prosessissa joko kokonaan (PA kaivopuhdistamo) tai esikäsittely- ja lietteenkeräyssäiliönä (saneerauspuhdistamo).

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo asennetaan useimmiten maahan (myös sisätila- ja konttiasennus ovat mahdollisia). Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Eri mallien rakenteissa on eroja. Prosessien ohjauskeskus ja ilmantuottolaitteet sijaitsevat maanpäällisessä ohjauskaapissa.
 • Kemikaalisäiliö ja kemikaalin annostelupumppu sijaitsevat teknisessä tilassa – isoimmissa erillinen maasäiliö.
 • Jätevesiä ei tarvitse käsitellä saostuskaivossa tai -säiliössä ennen puhdistamoon johtamista.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Puhdistamon lämmöneristys on tapauskohtainen.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa seurantavalolla ja/tai katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään valmiina ostettavaa kemikaaliliuosta, RAKE kemikaalia (ferrisulfaatti – vaahdonestoaine).  Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostuskemikaalin lisäyksistä. Saostuskemikaalia kuluu noin 0,3 litraa jätevesikuutiometriä kohden.
 • Ylijäämälietteen käsittely ja poisto voidaan toteuttaa muun muassa seuraavin menetelmin
  • ylijäämälietettä pumpataan automaattisesti selkeytysjakson loppuvaiheessa lietteen suodatuslaitteeseen, jonne kertynyt kiintoaine voidaan poistaa käsin ja kompostoida
  • ylijäämälietettä pumpataan automaattisesti erilliseen lietesäiliöön, josta lietettä poistetaan loka-autolla 1-2 vuoden välein
  • ylijäämälietettä poistetaan suoraan prosessisäiliöstä loka-autolla, valmistajan mukaan 1 – 4 kertaa vuodessa.
 • Puhdistamoon kuuluu muistutus- ja hälytysjärjestelmä. Vikailmoitukset tulevat sähkökatkosta, kemikaalin täyttötarpeesta, jäteveden tai puhdistuneen veden siirron epäonnistumisesta ja kompressorin huoltotarpeesta.
 • Puhdistamon toimitukseen kuuluu valmistajan määrittelemä toimintatakuu. Valmistajan kanssa voidaan tehdä huoltosopimus.

CE-merkintä

Raita BioKem on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitus ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyvä raportti löytyy yrityksen internet sivuilta.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oli Raita PA puhdistamo (nykyisin Raita BioKem)
 • testattu mitoitusvirtaamalla 720 l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 210 g BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 300 g BOD7/vrk)
Orgaaninen aine BOD7: 96 %

Orgaaninen aine COD: 93 %

Kiintoaine: 86 %

Kokonaisfosfori: 90 %

Kokonaistyppi: 44 %

Liite C: Murtolujuus NPD

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 1,7 kWh/vrk.

Testauksen suorittaja: Suomen ympäristökeskus 2008

Puhdistamon toimivuus

Raita BioKem puhdistamon (aiempi tuotenimi Raita PA) toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa:

Minwa hankkeen näytteenottoraportit vuosilta 2009-2010

Raita Environment PA2 panospuhdistamo, Mäntsälä

Kiinteistökohtaisten jätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus (LokaPuts 2006-2007)

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmien toimivuus (LokaPuts 2006)

Ravinnesampo – Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen. Osa 2: Maitohuonejätevesien käsittely

Raita PA kaivo SA kaivopuhdistamo

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Raita Environment