Aineistopankki | Vesien kestävä käyttö | Tutkimus tai selvitys | Ruotsi

Rättsfall om dikning

Utredningen innehåller information om regleringen av och avgörandepraxis i anslutning till dikning. Syftet med utredningen är att ge kommunala miljövårdsmyndigheter och NTM-centralens vattenexperter information om rättspraxis gällande dikning. Avsikten är inte att erbjuda en täckande sammanställning av lagtolkningsproblem i samband med dikning, utan att behandla vissa tematiska helheter som ofta orsakar tolkningsproblem. Utredningen är inte rättsligt bindande och den ska i första hand förstås som en databas över rådande avgörandepraxis. I samband med alla avgöranden måste bestämmelserna i lagen och fallets individuella särdrag alltid beaktas.

Lataa tiedosto