Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

Solido Smart pienpuhdistamo

Solido Smart -puhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Solido Smart -puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Puhdistamo koostuu maahan asennettavasta yksiosastoisesta säiliöstä, johon kuuluu saostussäiliö ja prosessiosa sekä puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu seitsemän erikokoista Slido Smart puhdistamoa (5-20 hlölle) sekä Slido Smart XL (mitoitus 125 henkilöön asti)

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Solido Smart -puhdistamo toimii jaksoittaisella virtaamalla. Puhdistamon toiminta perustuu jäteveden ilmastukseen. Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Havainnekuva Solido Smart puhdistamosta
Solido Smart pienpuhdistamo © BAT Systems

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen yksiosastoiseen saostussäiliöön ja prosessiosaan
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
 • saostuskemikaalin annostelu
 • prosessiosan hapeton vaihe
 • selkeytysvaihe
 • käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poistaminen

Tuoteperheen puhdistamot:

 • Solido Smart: mitoitus 5, 6, 7, 8, 10, 15 ja 20 hlöä
 • Solido Smart XL: mitoitus 125 henkilöön asti

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamo koostuu yksiosastoisesta puhdistamosäiliöstä, ilmapumpusta (sis. elektroniikkaa), kemikaalipumpusta ja ohjauskeskuksesta
 • Kemikaalisäiliö sijaitsee huoltokaivon ulkoreunassa
 • Prosessien ohjauskeskus sijaitsee esim. teknisessä tilassa, autotallissa tms. paikassa maksimissaan 45 m päässä puhdistamosta
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Valmistaja suosittelee, että puhdistamosäiliö lämmöneristetään 500 mm säiliön ulkopuolelle
 • Asennussyvyys maksimissaan 1,5 m tuloviemäristä maanpintaan
 • Näytteenottokaivo sijaitsee säiliön sisällä ja huoltokaivon kautta voidaan ottaa tarvittaessa näyte puhdistustuloksen mittaamiseksi

Solido Smart 5:

 • Mitoitusvirtaama on 750 l/vrk, 1-5 hlöä
 • Mitat ovat 2400 x 1360 x 1973 (leveys x pituus x korkeus huoltokaivoilla),
 • Paino 100 kg
 • Sähkönkulutus on n. 0,7 kWh/vrk ja vuodessa 255 kWh.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään esim. PAX XL-60. Kemikaali annostellaan suoraan puhdistamosäiliöön. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostuskemikaalin lisäyksistä. Saostuskemikaalia kuluu 30-50 l/vuodessa.
 • Lietettä poistetaan: vähintään kerran vuodessa loka-autolla tyhjennysputken kautta
 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka hälyttää mm. ongelmatilanteissa, kemikaalin lisäystarpeesta, mahdollisesta säiliön ylitäytöstä
 • Mahdollisuus huoltosopimukseen kuntakohtaisesti lietetyhjennyksen osalta

 CE-merkintä

Solido Smart -puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti)   Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 

Orgaaninen aine (BOD5) 98,7%
Orgaaninen aine (CODCr) 95,5%
Kiintoaine 95,5%
Kokonaisfosfori 90,0%
Kokonaistyppi 74,6%
NH4-N 98,6%
Liite C: Murtolujuus   Hyväksytty

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden tekstauksen aikana oli keskimäärin 0,70 kWh/vrk.

Testauksen suorittaja: PIA GmbH 2017

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Solido Smart-puhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa. Puhdistamo on CE-merkitty, joten sille on suoritettu standardin mukainen toimivuustestaus.

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä maahantuojalta: BAT Systems Oy