Aineistopankki | Vesien tila ja kunnostus | Tietokortti | Suomi

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

Vesistöjen kunnostuksen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää vähentää valuma-alueelta tulevaa ulkoista kuormitusta. Vain siten voidaan kunnostuksella saada pysyviä tuloksia.

Ulkoinen kuormitus koostuu jokien, purojen, norojen ja ojien kautta järveen valuvasta kiintoaineesta ja ravinteista. Ulkoisen kuormituksen tärkeimpiä lähteitä ovat yleensä maa- ja metsätalous sekä haja-asutus. Niistä syntyvä hajakuormitus on Suomessa edelleen huomattavaa ja aiheuttaa laajasti vesien rehevöitymistä.

Kun vesistöä ryhdytään kunnostamaan, on erityisen tärkeää arvioida hajakuormituksen määrä. Jos valuma-alueelta tuleva kuormitus on liian suuri, sitä on vähennettävä, jotta kunnostetun vesistön tila säilyisi hyvänä myös pitkällä aikavälillä.

Järven kunnostuksen vaikutuksia vedenlaatuun voidaan joutua odottelemaan useita vuosia. Järven pohjaan on saattanut vuosikymmenien aikana varastoitua paljon fosforia, joka voi hapettomissa oloissa vapautua veteen ja pitää yllä suurta tuotantoa. Säännöllisillä ja pitkäkestoisilla kunnostustoimilla ravinnevarasto saadaan ajan mittaan vähenemään, kunhan ulkoinen kuormitus ei samaan aikaan tuo lisää ravinteita.

Ulkoista kuormitusta voidaan vähentää monin tavoin. Tehokkainta on estää ravinteita ja kiintoainesta lähtemästä liikkeelle eli kohdistaa toimet kuormituksen syntypaikalle. Maa- ja metsätalousalueilla voidaan esimerkiksi tarkentaa lannoitusta, keventää maanmuokkausta, ehkäistä eroosiota ja suosia säätösalaojitusta. Yksi asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota on kuivatusojien kunnostaminen. Se tulee tehdä mahdollisimman kevyesti ja pidättäytyä muista kuin aivan välttämättömimmistä ojien perkauksista.

Vesistökuormitusta voidaan vähentää valuma-alueella luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmin. Kosteikot, suojavyöhykkeet ja pintavalutuskentät vähentävät maa-aineksen ja ravinteiden kulkeutumista pelloilta ja ojitetuilta metsäalueilta vesistöihin. Laskeutusaltailla sekä puroihin ja valtaojiin tehdyillä altaiden ketjuilla voidaan hidastaa veden virtausta ja samalla pysäyttää veteen joutunutta kiintoainetta. Haja- ja loma-asutuksen vesistökuormituksen syntymistä voidaan ehkäistä asianmukaisilla jätevedenkäsittelymenetelmillä.