Aineistopankki | Vesien tila ja kunnostus | Tietokortti | Suomi

Vesikasvien poisto kunnostusmenetelmänä

Vesikasvien poiston tavoite on harventaa ylitiheää kasvustoa tai pienentää sen valtaamaa alaa. Kasvien poistossa pitää ottaa huomioon luontoarvot ja toteuttaa työ sellaiseen aikaan, ettei poistosta ole haittaa luonnolle ja vesistön muille käyttäjille.

Vesikasvit ovat olennainen osa monimuotoista järviluontoa. Ne tarjoavat elinympäristön monille vesien eliölajeille. Rehevöityneessä ja mataloituneessa järvessä kasvusto voi kuitenkin olla niin tiheää, että sitä joudutaan niittämään tai muulla tavoin poistamaan. Vesikasvien vähentäminen parantaa virkistyskäytön edellytyksiä ja kohentaa järvimaisemaa. Sillä voidaan myös saada lisää suotuisia lisääntymisalueita linnuille ja kaloille.

Kun suunnittelet vesikasvien niittoa tai poistoa, ole yhteydessä naapureihin, vesialueen omistajaan ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen. Selvitä kunnastasi, onko kunnostettavaksi tarkoitetulla alueella tai sen läheisyydessä erityisiä luontoarvoja tai sellaista veden tai vesialueen käyttöä, joka tulisi ottaa huomioon ennen niittoa. Selvitä myös sopiva kasvillisuuden poistotapa ja -ajankohta. Huomioithan, että ojien suualueilla kasvavat vesikasvit pidättävät valuma-alueelta järveen tulevaa ravinnekuormitusta ja kiintoainesta.

Leikattu kasvimassa on aina kerättävä pois vedestä. Talvella leikattu kasvimateriaali pitää vastaavasti siirtää jäältä maalle. Veteen jätetyt kasvinjätteet kuluttavat hajotessaan happea. Niistä vapautuu myös ravinteita veteen, mikä voi lisätä levien määrää. Vesistössä ajelehtiva kasvimassa aiheuttaa lisäksi esteettistä haittaa ja vaikeuttaa vesistön virkistyskäyttöä. Lopulta kasvimassa ajautuu rantaan – usein jonkun toisen rantaan.

Suunnittele, millä tavalla poistetun kasvimateriaalin voi hyödyntää tai etsi sopiva läjityspaikka kasvimassan kompostointiin. Jos käytät työssä urakoitsijaa, kysy, tietäisikö hän sopivaa kasvimateriaalin hyödyntämistapaa. Sovi joka tapauksessa etukäteen urakoitsijan kanssa leikkuujätteen pois keräämisestä sekä siitä, mihin paikkaan se läjitetään kompostoitumaan. Talvella leikattua järviruokoa voi hyödyntää käsitöiden teossa tai käyttää rakennusmateriaalina pihoilla ja puutarhoissa sekä erilaisissa rakenteissa. Kiertotaloutta parhaimmillaan!