Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

BioKem panospuhdistamo

BioKem panospuhdistamo on tarkoitettu kaikkien kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Puhdistamo on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Tuoteperheeseen kuuluu 10 erikokoista puhdistamoa.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

BioKem panospuhdistamo on jaksoittain toimiva aktiivilietepuhdistamo. Puhdistamo koostuu yhdestä prosessisäiliöstä, johon jätevedet johdetaan. Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla ja typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Havainnekuva BioKem puhdistamosta
BioKem panospuhdistamo (kuva: Wavin)

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • jätevesien johtaminen puhdistamoon
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus
 • saostuskemikaalin annostelu
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen
 • ylijäämälietteen poisto

Tuoteperheeseen kuuluu seuraavat puhdistamot: BioKem 20, BioKem 30, BioKem 40, BioKem 50, BioKem 60, BioKem 70, BioKem 90, BioKem 6 EN, BioKem 10 EN, BioKem 15 EN

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

BioKem 6 EN:

 • Mitoitusvirtaama 900 l/vrk, 2-6 hlöä
 • Puhdistamoon kuuluu prosessisäiliö (2,8 m3)
 • Mitat ovat 1590 x 2120 x 2285 (leveys x pituus x korkeus huoltokaivoilla)
 • Paino 300 kg
 • Asennussyvyys tuloviemäristä maanpintaan 700 – 1000 mm
 • Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa
 • Fosforia poistetaan kemiallisesti saostuskemikaalilla, jonka kulutus on 55 litraa vuodessa
 • Puhdistamon sähkönkulutus on n. 1,2 kWh/vrk ja vuodessa 474 kWh.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamon toimitukseen sisältyy kahden vuoden huoltosopimus.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Saostuskemikaalina voidaan käyttää valmista ferrisulfaattiliuosta (esim. Kemiran PIX-115), joka annostellaan suoraan kemikaalisäiliöstä. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia kemikaalin lisäyksistä. Merkkivalo muistuttaa kemikaalisäiliön täytön tarpeesta.
 • Puhdistamon lietettä tulee poistaa silloin, kun lietteen kolmen tunnin laskeumakokeen tulos ylittää 400 ml/l. Keskimääräinen lietteen poistoväli neljän asukkaan kotitaloudessa on noin 10 – 12 kuukautta.

CE-merkintä

BioKem 6 EN -panospuhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Valmistaja on esittänyt SYKElle puhdistamon suoritustasoilmoituksen (Declaration of Performance, DoP). Suoritustasoilmoitus on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoituksessa ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella valmistajalta.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • testissä oli BioKem 6 -panospuhdistamo, jonka nimi muutettu myöhemmin BioKem 6 EN:ksi
 • testattu mitoitusvirtaamalla 900l/vrk
 • testattu orgaanisella kuormalla 0,29 kg BOD7/vrk (valmistajan ilmoittama orgaaninen mitoituskuorma on 0,3 kg BOD7/vrk)
 

Orgaaninen aine BOD7: 97 %

Orgaaninen aine CODCr: 92 %

Kiintoaine: 92 %

Kokonaisfosfori: 90 %

Kokonaistyppi: 54 %

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

Liitteiden A ja B mukainen testaus: Suomen ympäristökeskus 2007
Liitteen C mukainen testaus: Tanskan Teknillinen Tutkimuslaitos 2007

Sähkönkulutus puhdistustehokkuuden testauksen aikana oli keskimäärin 0,9 kWh/vrk.

Puhdistamon toimivuus

BioKem panospuhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia. Alla on linkkejä niihin tutkimustiivistelmiin, joissa BioKem puhdistamo on mukana.

Ravinnesampo – Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely

AHA21-projektin loppuraportti

Labko panospuhdistamo, Vihti

Selvitys haja-asutusalueen jätevesien pienpuhdistamoiden toimivuudesta

Minwa hankkeen näytteenottoraportit vuosilta 2009-2010

Haja-asutusalueiden jätevesipäästöjen vähentäminen (MINWA)

Pienpuhdistamovertailun lopputulokset

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Wavin