Aineistopankki | Vesien tila ja kunnostus | Tietokortti | Suomi

Vesien biologisten seurantamenetelmien ohjeet

Tietokortti sisältää yleisohjeet pintavesien seurannassa käytettäville biologisille menetelmille, kasviplanktonseurannan ohjeet sekä maastolomakkeet ja aineiston tallennuspohjat vesikasveille, päällysleville ja pohjaeläimille.

Ympäristöhallinnon pintavesien seurannassa käytetyt biologisen seurannan yleisohjeet ovat käytössä aluehallinnossa (ELY-keskukset). Ohjeita tulee noudattaa myös vesien velvoitetarkkailussa, jotta seurannan ja tarkkailun menetelmät ovat yhtenevät. Menetelmien yhtenevyys takaa aineiston laadun ja soveltuvuuden ekologiseen luokitukseen. Ekologinen luokitus on tärkeä osa vesiensuojelutyötä.

Yleisohjeiden lisäksi tietokortilta ovat saatavissa maastossa käytettävät lomakkeet ja aineiston tallennuspohjat vesikasveille ja päällysleville, joille ei ole vielä tietojärjestelmää.

Kasviplanktonin seurantamenetelmät

Kasviplankton on hyvä vesien tilan indikaattori, sillä se reagoi nopeasti muun muassa ravinnepitoisuuden ja happamuuden muutoksiin vesistössä.

Kasviplanktonin määrää ja koostumusta käytetään arvioitaessa vesistöjen tilaa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) edellyttämässä sisä- ja rannikkovesien ekologisessa luokittelussa. Myös EU:n meristrategiadirektiivi (MSD) edellyttää kuvausta vallitsevan elinympäristön kasviplanktonyhteisöstä. Lisäksi Itämeren suojelukomissio (HELCOM) seuraa Itämeren rannikkovesien ja avomeren tilaa ja muutoksia kasviplanktonin avulla.

Kasviplanktonin käyttö vesien tilan seurannassa, luokittelussa, vertailuolojen määrittämisessä ja ihmisen aiheuttamien muutosten arvioinnissa edellyttää, että laskentatulokset ovat luotettavia ja vertailukelpoisia.

Menetelmäohjeet, maastolomakkeet ja tallennuspohjat

Pohjaeläinten näytteenoton maastolomake täytetään maastossa ja tiedot tallennetaan ympäristöhallinnon pohjaeläintietojärjestelmään.

Lisää tietoa:

Kasviplankton – nettiopas (Suomen Kasviplanktonseura ry)
CEN (Euroopan standardointikomitea)

Julkaisija:

Suomen ympäristökeskus SYKE