Etusivu | Vesihuolto | Tietokortti | Suomi

WehoPuts panospuhdistamo

WehoPuts panospuhdistamo on tarkoitettu kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. WehoPuts on biologiskemiallinen pienpuhdistamo, joka toimii panosperiaatteella. Wehoputs puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, johon kuuluu kokoomasäiliöosa sekä prosessiosa, ja puhdistamoon kuuluvasta laitteistosta. Tuoteperheeseen kuuluu kaksi erikokoista puhdistamoa (WehoPuts 5 ja WehoPuts 10) sekä kyläpuhdistamot.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

WehoPuts-pienpuhdistamot ovat aktiivilietepuhdistamoita, jotka toimivat panosperiaatteella. Jätevedet johdetaan ensin kokoomasäiliöön. Sieltä ne pumpataan panoksittain prosessisäiliöön, jonka vaiheisiin kuuluu ilmastus, selkeytys ja selkeytyneen jäteveden pumppaus purkuputkeen. Ilmastusvaiheessa prosessiin annostellaan saostuskemikaalia. Prosessisäiliön pohjalta pumpataan muutaman prosessin välein ylijäämälietettä takaisin kokoomasäiliöön. Pienimmissä malleissa ylijäämäliete voidaan suodattaa kuitukankaisen lietepussin läpi, jolloin lietevesi suodattuu takaisin prosessiin ja kiintoainetta jää lietepussiin. Isoimmissa malleissa ei ole suodatinpussia.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden fosforikuormitusta vähennetään sitomalla fosforia saostuskemikaalin avulla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio/denitrifikaatio -prosessilla ja sitomalla typpeä lietteeseen.

Valokuva WehoPuts puhdistamosta
WehoPuts. Kuva: Uponor

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat vaiheet:

 • Jätevesien johtaminen kokoomasäiliöön
 • jätevesien pumppaus prosessisäiliöön
 • jäteveden ja aktiivilietteen ilmastus prosessisäiliössä
 • saostuskemikaalin annostelu prosessisäiliöön
 • prosessisäiliössä olevan lietteen sekoitus ja hapeton vaihe
 • selkeytysvaihe
 • puhdistetun jäteveden johtaminen prosessisäiliöstä purkuputkeen
 • pienimmissä malleissa ylijäämälietteen pumppaus lietteen suodatuspussiin ja suodatus, tai tyhjennys loka-autolla
 • suodatetun lietteen poistaminen.

Tuoteperheen puhdistamot

 • WehoPuts 5: mitoitusvirtaama 750 l/vrk, 1-5 hlöä
 • WehoPuts 10: mitoitusvirtaama 1500 l/vrk, 5-10 hlöä
 • WehoPuts kyläpuhdistamot: AVL 20-1200

Puhdistamon rakenne ja asennus

Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • WehoPuts 5 mitat ovat: korkeus 2250 mm, pituus 2200 mm ja leveys 1200 mm. Asennussyvyys on 1900mm.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Puhdistamon ja tulo- ja purkuputket kannattaa lämpöeristää routavaurioiden estämiseksi.
 • Jätevesiä ei käsitellä saostuskaivossa tai -säiliössä ennen puhdistamoon johtamista.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Ohjauspaneelin seurannan lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostuskemikaalina käytetään valmiina ostettavaa kemikaaliliuosta. Puhdistamon käyttäjän tulee huolehtia saostuskemikaalin lisäyksistä. Saostuskemikaalia kuluu noin 2 desilitraa jätevesikuutiometriä kohti.
 • Lietteentyhjennys tapahtuu joko suodatinpussiratkaisulla tai loka-autolla. Pussi sisältöineen suositellaan kompostoitavaksi, myös itse pussi on kompostoituva. Normaalikäytössä pussi vaihdetaan 3-6 kertaa vuodessa.  Isommissa malleissa (Wehoputs 20 – 1200) ylijäämäliete tyhjennetään loka-autolla.
 • Pienissä puhdistamomalleissa konehuone sijaitsee erillisessä kuivassa tilassa puhdistamon sisällä. Isoissa malleissa on erillinen konehuone.
 • Puhdistamoon kuuluu hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa vikatilanteesta valvontavalolla. Lisävarusteena pieniin puhdistamoihin voi hankkia gsm-kaukovalvontajärjestelmän. Isoihin malleihin gsm-järjestelmä kuuluu automaattisesti. Järjestelmä ilmoittaa mm. loka-autotyhjennystarpeesta.
 • Pidempiä käyttökatkoksia varten on saatavilla lisävarusteena ravinneliuos, joka mahdollistaa kolmen kuukauden tauon puhdistamon käytössä.
 • Puhdistamoihin voi hankkia huoltosopimuksen.

CE-merkintä

WehoPuts puhdistamo on tehdasvalmisteinen jäteveden pienpuhdistamo ja kuuluu harmonisoidun tuotestandardin EN 12566-3 soveltamisalaan, joten sillä on oltava CE-merkintä.

Suoritustasoilmoitus (Declaration of Performance, DoP) on edellytys CE-merkinnän kiinnittämiselle. Suoritustasoilmoitusta ja siinä ilmoitettujen ominaisuuksien testaukseen liittyviä raportteja voi tiedustella yritykseltä.

Standardinmukaisen testauksen tuloksia:

Liite A: Vesitiiviys (vesitesti) Hyväksytty
Liite B: Puhdistustehokkuus

 • CE-testissä oliva WehoPuts 5, 10, 20, 30, 50
 • Orgaaninen kuorma 225 g BOD7/vrk
Orgaaninen aine BOD7: 97%

Orgaaninen aine COD: 92%

Kiintoaine: 90%

Kokonaisfosfori: 90%

Kokonaistyppi: 50%

Liite C: Murtolujuus Hyväksytty

_

Puhdistamon toimivuus

WehoPuts panospuhdistamoiden toimivuudesta löytyy puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Alla on linkkejä niihin tutkimustiivistelmiin, joissa WehoPuts on mukana.

WehoPuts 6 panospuhdistamo, Porvoo

WehoPuts 12 panospuhdistamo, Masku

WehoPuts 20 panospuhdistamo, Paimio

WehoPuts 24 panospuhdistamo, Nurmijärvi

WehoPuts 30 panospuhdistamo, Porvoo

WehoPuts panospuhdistamo, Sipoo

Ravinnesampo – Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely

Ravinnesampo – Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen. Osa 2: Maitohuonejätevesien käsittely

AHA21-projektin loppuraportti

Minwa hankkeen näytteenottoraportit vuosilta 2009-2010

Pienpuhdistamovertailun lopputulokset

Haja-asutusalueiden jätevesipäästöjen vähentäminen (MINWA)

Koontiartikkeli useista eri tutkimuksista vuosina 2003-2014

Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Lisätietoa puhdistamosta voi kysyä valmistajalta: Uponor Infra Oy